۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

تقویم مرکز سال 91

 

رخداد

ساعت

تاریخ

موافقت اصولی مرکز

۸:۳۰

۱۳۹1/۰3/23

راه اندازی کلینیک بعثت

۸:۳۰

۱۳۹1/12/01