۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ برای دومین سال در دوره فلوشیپ درماتولوژی کودکان و درماتوپاتولوژی دستیار می پذیرد.

 

تعداد مورد پذیرش:

درماتوپاتولوژی:  یک نفر

درماتولوژی کودکان: یک نفر

امکانات دانشگاه ( لطفا کلیک نمایید)