۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد

احتراماً، به استحضار می رساند دسترسی آزمایشی به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتیBMJ و مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی BMJ Best  Practice و مجموعه آموزش مداوم دیداری و شنیداری BMJ Learning  به مدت سه ماه از تاریخ 31/6/94 لغایت 30/9/94 با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشرBMJ فراهم شده است. جهت استفاده به :

سایت دانشگاه به آدرس www.kmu.ac.ir ، لینک کتابخانه الکترونیک و منابع اشتراکی

یا سایت اصلی BMJ: http://thebmj.com

یا مجموعه 22 عنوان مجلات BMJ : http://journals.bmj.com

یا مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی BMJ Best Practice: http://bestpractice.bmj.com

یا مجموعه آموزش مداوم دیداری  و شنیداری BMJ Learning: http://learning .bmj.com  مراجعه فرمایید.

                                                 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه   -       تلفن 33257667