۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

 
 
**  آزمون عمومی فراخوان پانزدهم جذب هیات علمی دانشگاه ساعت  10 صبح مورخ 97/5/27  در محل مرکز آزمون های الکترونیک واقع در اتوبان هفت باغ ، پردیس افضلی پور، ساختمان صبا برگزار می گردد**