۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير

نظر به برنامه ریزی دانشگاه جهت استفاده از ظرفیت بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 " دولت از طریق اسناد (اوراق)تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار ریال به صورت جمعی خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی- تعاونی و خصوصی که در اجرای بند(پ)ماده(2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ازطریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است."