۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران 

دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate از طریق آدرس www.utdo.ir مجددا برقرار گردید. 

 

              کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه