۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
بزرگداشت روز پزشک

بزرگداشت روز پزشک  (98/6/2 )

مراسم بزرگداشت استاد
titr2
titr
بخش 2