۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين

دکتر علی ابراهيمی نژاد

رتبه علمی : دانشيا ر

متخصص جراحی  مغزواعصاب

سمت : مدير گروه جراحی مغزواعصاب

دکتر محسن شهبا

رتبه علمی : استاديا ر

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 سمت : مسئول آموزشی  و معاون دستياری گروه جراحی مغزواعصاب 

دکتر سعيد کارآموزيان

رتبه علمی : دانشيا ر

متخصص جراحی مغزو اعصاب

 سمت : رئيس بخشهای گروه جراحی مغزواعصاب     

 

دکتر حامد ريحانی

رتبه علمی : دانشيا ر

متخصص جراحی مغز و اعصاب

سمت : عضو هيات علمی گروه جراحی مغزواعصاب 

 

 

دکتر بهشاد مفيد

رتبه علمی : استاديا ر

متخصص جراحی  مغزواعصاب

سمت : عضو هيات علمی گروه جراحی مغزواعصاب