۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت   

دکتر محسن شهبا

رتبه علمی : استاديا ر

متخصص جراحی  مغزواعصاب

سمت : مدير گروه جراحی مغزواعصاب 

دکتر بهشاد مفید

رتبه علمی : استاديا ر

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 سمت : مسئول آموزشی  و معاون دستياری گروه جراحی مغزواعصاب 

دکتر علی ابراهیمی نژاد

رتبه علمی : دانشيا ر

متخصص جراحی مغزو اعصاب

 سمت : عضو هیئت علمی گروه جراحی مغزواعصاب     

 

دکتر حامد ريحانی

رتبه علمی : دانشيا ر

متخصص جراحی مغز و اعصاب

سمت : عضو هيات علمی گروه جراحی مغزواعصاب 

 

 

دکتر سعید کارآموزیان

رتبه علمی : دانشیار

متخصص جراحی  مغزواعصاب

سمت : رئیس بخشهای گروه جراحی مغزواعصاب