۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

 ارزش ها                                 

حفظ و ارتقا شأن انسان به عنوان مظهر علمی و قدرت الهی (خلیفه الهی)

 احترام به مبانی تحقیقات بر پایه باورهای عمیق انسانی، اسلامی و بومی


اولویت دادن به حقوق مردم و جامعه و ترجیح آن  بر هر تحقیقی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با حقوق جامعه در تضاد باشد


بسط و توسعه دانش بشری به دور از تعصبهای کورکورانه گروهی و مؤسسه ای


جهت گیری فعالیت ها به سمت رفع نیازهای کشور و منطقه


 کار تیمی و توانمندسازی اعضای مرکز در جهت دستیابی به اهداف


حفظ محرمانه بودن اطلاعات و اخلاق پژوهشی


تسهیل ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در کشور و نیز تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران


سرعت و دقت در انجام وظایف و شفافیت عملکرد