۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
 

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

hebrahimi@kmu.ac.ir

دکتر اکبر حمزه ای مقدم

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

a_hamzehei@kmu.ac.ir

دکتر محمدعلی شفا

دانشیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

ma_shafa@kmu.ac.ir

دکتر رستم سیف الدینی

استادیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب
ros@kmu.ac.ir

دکتر بهناز صدیقی

دانشیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

behnaz_sedighi@gmail.com


دکتر فرهاد ایرانمنش

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

fpp_farhad@yahoo.com

دکتر علی ابراهیمی نژاد

دانشیار- متخصص جراحی مغز و اعصاب

aliebrahimi_nr@yahoo.com

دکتر حامد ریحانی کرمانی

دانشیار- متخصص جراحی مغز و اعصاب

h_reihani@hotmail.com


دکتر حسن ضیاءالدینی

استاد- روانپزشک

h_ziaaddini@yahoo.com


دکتر علیرضا غفاری نژاد

استاد- روانپزشک

argnejad@yahoo.com


دکتر نرگس خانجانی

دانشیار- اپیدمیولوژیست

n_khanjani@kmu.ac.ir