۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد

 

 

 

اعضاء مؤسس مرکز 

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:     hebrahimi@kmu.ac.ir    

دکتر اکبر حمزه ای مقدم

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:     a_hamzehei@kmu.ac.ir    

دکتر محمدعلی شفا

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:       ma_shafa@kmu.ac.ir  

 

دکتر رستم سیف الدینی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:        ros@kmu.ac.ir    

 

دکتر بهناز صدیقی

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:   behnaz_sedighi@gmail.com    

 

دکتر نرگس خانجانی

درجه علمی: اپیدمیولوژیست

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:      n_khanjani@kmu.ac.ir