۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

 

 

 

اعضاء شوای پژوهشی مرکز 

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:     hebrahimi@kmu.ac.ir    

دکتر فرهاد ایرانمنش

درجه علمی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:      fpp_farhad@yahoo.com  

 

دکتر علی ابراهیمی نژاد

درجه علمی: متخصص جراحی مغز و اعصاب 

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:    aliebrahimi_nr@yahoo.com  

 

دکتر علیرضا غفاری نژاد

درجه علمی: متخصص روانپزشکی، فلوشیپ درمان درمانی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:         argnejad@yahoo.com  

 

دکتر نرگس خانجانی

درجه علمی: اپیدمیولوژیست

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:      n_khanjani@kmu.ac.ir