۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
 

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

hebrahimi@kmu.ac.ir 


                  دکتر فرهاد ایرانمنش                

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

fpp_farhad@yahoo.com

دکتر علی ابراهیمی نژاد

دانشیار- متخصص جراحی مغز و اعصاب

 aliebrahimi_nr@yahoo.com


  دکتر علیرضا غفاری نژاد

استاد- روانپزشک

argnejad@yahoo.com


دکتر نرگس خانجانی 

دانشیار- اپیدمیولوژیست

n_khanjani@kmu.ac.ir