۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد

 

 

 

 الهام خدیر

مدیر داخلی مرکز 

 

 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

​​32124727

       

          elham.khadir@yahoo.com