۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
 
   

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

hebrahimi@kmu.ac.ir

   


دکتر اکبر حمزه ای مقدم

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

a_hamzehei@kmu.ac.ir

 

   


دکتر محمدعلی شفا

 دانشیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 ma_shafa@kmu.ac.ir

 

 


دکتر رستم سیف الدینی

 استادیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

ros@kmu.ac.ir

 
 

دکتر بهناز صدیقی

دانشیار- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

behnaz_sedighi@gmail.com  

 
   

                  

             دکتر فرهاد ایرانمنش                

استاد- متخصص بیماری های مغز و اعصاب

fpp_farhad@yahoo.com

   
دکتر کاوه شفیعی        
متخصص بیماری های مغز و اعصاب

 kshafiee@gmail.com        
 
   

دکتر مریم عابدینی پاریزی 

متخصص بیماری های مغز و اعصاب