۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
 
                                                         مسئول آموزش دستیاری گروه
   دکتر مریم دلیلی
  درجه علمی : فلوشیپ پریناتولوژی
  مرتبه علمی : استادیار
  تلفن: 31328307
 پست الکترونیک: mar_dalili@yahoo.com
 شرح وظایف:
 • تعیین وظایف کاری دستیاران سال اول،دوم،سوم،چهارم و نظارت بر کیفیت انجام وظایف

 • تدوین برنامه آموزشی دستیاران سال اول،دوم،سوم و چهارم( تئوری و عملی) با تفکیک هر 6 ماهه بطور جداگانه و کنترل دقیق log book  هر سه ماهه یکبار

 • تدوین برنامه کلی کشیک سالانه و نظارت بر اجرای دقیق آن

 • ارزیابی کیفیت کاری دستیاران در ایام کشیک با مطالعه دفتر یادداشت روزانه دستیار ارشد کشیک

 • برنامه ریزی Rotation   در سال های مختلف و تعیین وضعیت طرح یکماهه

 • برگزاری امتحان OSCE دستیاری و امتحان تئوری 2 ماهانه با همکاری کلیه اعضاء گروه

 • نظارت بر برنامه اتاق عمل ، لیبر،درمانگاه و بخش دستیاران

 • بررسی و پیگیری حل مشکلات پاویون دستیاران

 • گذاشتن جلسات مشترک دوره ای با دستیاران و بررسی مشکلات آن ها

 • ارزیابی رضایتمندی بیماران از دستیاران

 • نظارت بر برنامه دستیار مقیم بخش