۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۴ اسفند  

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

سه شنبه

12/1

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

/12/2

دکتر ایل کا

دکتر سالاری

پنج شنبه

/12/3

دکتر حشمتی

 

جمعه

/12/4

 

دکتر کریمی

 

شنبه

/12/5

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

12/6

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

12/7

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

12/8

دکتر ایل کا

دکتر حشمتی

چهارشنبه

12/9

دکتر حشمتی

دکترسالاری

پنج شنبه

12/10

دکتر صادقی فر

 

جمعه

11//12

دکترپورامیری

 

شنبه

12/12/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

12/13

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

12/14/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

12/15/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

12/16/

دکتر ایل کا

دکترسالاری

پنج شنبه

12/17/

دکتر ایل کا

 

جمعه

12/18/

دکتر حشمتی

 

شنبه

/12/19/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

/12/20/

دکتر کریمی

دکتر صادقی فر

دوشنبه

/12/21/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

/12/22/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

/12/23/

دکتر کریمی

دکترسالاری

پنج شنبه

/12/24/

دکترصادقی فر

 

جمعه

/12/25/

دکتر صادقی فر

 

شنبه

/12/26/

دکتر صادقی فر

 

یکشنبه

/12/27/

دکتر سالاری

 

دوشنبه

12/28/

دکتر سالاری

 

سه شنبه

12/29/

دکتر زند رحیمی