۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۴ اسفند  

 

ایام هفته

تاريخ

کشیک

اتند مربوطه

 

 

 

دکتر پورامیری،دکتر سالاری

اینترن: دکتر رحیمه علیزاده

چهارشنبه

2/12/96

دکتر صاحبداد

پنج شنبه

3/12/96

دکتر علیزاده

جمعه

 

 

دکتر حشمتی

 اینترن : دکتر مریم سالاری

شنبه

5/12/

دکتر استانی

یکشنبه

6/12/

دکتر آستانی

دوشنبه

7/12/

دکتر علیزاده

سه شنبه

8/12/

دکتر سالاری

دکتر سعید،دکتر ایل کا

اینترن: دکتر شهرزاد صاحبداد

چهارشنبه

9/12/

دکتر آستانی

پنج شنبه

10/12/

دکتر سالاری

جمعه

 

 

شنبه

12/12/

دکتر صاحبداد

دکتر کریمی،دکتر صادقی فر

اینترن: دکتر آنا آستانی

یکشنبه

13/12/

دکتر علیزاده

دوشنبه

14/12/

دکتر صاحبداد

سه شنبه

15/12/

دکتر علیزاده

چهارشنبه

16/12/

دکتر صاحبداد

 

پنج شنبه

17/12/

دکتر آستانی

 

جمعه

18/12/

 

 

شنبه

19/12/

دکتر علیزاده

 

یکشنبه

20/12/

دکتر آستانی

 

دوشنبه

21/12/

دکتر سالاری

 

سه شنبه

22/12/

دکتر صاحبداد

 

چهارشنبه

23/12

دکتر سالاری

 

پنج شنبه

24/12/

دکتر صاحبداد

 

جمعه

25/12/

 

 

شنبه

26/12/

دکتر آستانی

 

یکشنبه

27/12/

دکتر علیزاده

 

دوشنبه

28/12

دکتر سالاری

 

سه شنبه

29/12/