۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

سه شنبه

1/12/96

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

2/12/96

دکتر ایل کا

دکتر سالاری

پنج شنبه

3/12/96

دکتر حشمتی

 

جمعه

4/12/

دکتر کریمی

 

شنبه

5/12/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

6/12/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

7/12/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

8/12/

دکتر ایل کا

دکتر حشمتی

چهارشنبه

9/12/

دکتر حشمتی

دکترسالاری

پنج شنبه

10/12/

دکتر صادقی فر

 

جمعه

11//12

دکترپورامیری

 

شنبه

12/12/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

13/12/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

14/12/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

15/12/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

16/12/

دکتر ایل کا

دکترسالاری

پنج شنبه

17/12/

دکتر ایل کا

 

جمعه

18/12/

دکتر حشمتی

 

شنبه

19/12/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

20/12/

دکتر کریمی

دکتر صادقی فر

دوشنبه

21/12/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

22/12/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

23/12

دکتر کریمی

دکترسالاری

پنج شنبه

24/12/

دکترصادقی فر

 

جمعه

25/12/

دکتر صادقی فر

 

شنبه

26/12/

دکتر صادقی فر

 

یکشنبه

27/12/

دکتر سالاری

 

دوشنبه

28/12

دکتر سالاری

 

سه شنبه

29/12/

دکتر زند رحیمی