۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

ایام هفته

تاريخ

نام دستيار  باهنر

Spine

مسئول مشاوره و بخش

اتاق گچ  باهنر

سه شنبه

1/12/96

دکتر ایزدپناه،شریفی،خسروی

 

دکتر بازوار

دکتر جمشیدی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

 

چهارشنبه

2/12/96

دکتر میرزایی،کلکلی،رکنی

 

دکتر آبسالان

دکتر اکبری، شیبانی،میرعبدالهی

پنج شنبه

3/12/96

دکتر کارگر،بزرگ نیا،جمشیدی

 

دکتر کلانتری

دکتر بازوار،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

جمعه

4/12/

دکتر میرزایی،تدین،اکبری

 

دکتر کلانتری

دکتر رکنی، شیبانی،میرعبدالهی

شنبه

5/12/

بزرگ نیا،شریفی،بازوار

 

دکتر وفادار

دکتر خسروی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

یکشنبه

6/12/

دکتر تدین،کارگر،اکبری

 

دکتر آبسالان،شریفی

دکتر بهمردی، شیبانی،میرعبدالهی

دوشنبه

7/12/

دکتروفادار،کلکلی،خسروی 

 

دکتر بازوار

دکتر جمشیدی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

سه شنبه

8/12/

دکتر تدین،میرزایی،بهمردی

 

دکتر ایزدپناه

دکتر اکبری، شیبانی،میرعبدالهی

چهارشنبه

9/12/

دکتر کارگر،تدین،جمشیدی

 

دکتر آبسلان

دکتر بازوار،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

پنج شنبه

10/12/

دکتر آبسالان،میرزایی،اکبری

 

دکتر رکنی

دکتر بهمردی، شیبانی،میرعبدالهی

جمعه

11//12

دکتر کارگر،کلکلی،بازوار

 

دکتر وفادار

دکتر خسروی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

شنبه

12/12/

دکتر بزرگ نیا،شریفی،رکنی

 

دکتر کلانتری

                              دکتربهمردی،شیبانی،میرعبدالهی 

یکشنبه

13/12/

دکتر کلانتری،کارگر،خسروی

 

دکتر اکبری

دکتر جمشیدی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

دوشنبه

14/12/

دکتر کلکلی،بزرگ نیا،بهمردی

 

دکتر وفادار

دکتر رکنی، شیبانی،میرعبدالهی

سه شنبه

15/12/

دکتر تدین،کلکلی،جمشیدی

 

دکتر کلانتری

دکتر خسروی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

چهارشنبه

16/12/

دکتر میرزایی،بزرگ نیا،رکنی

 

دکتر ایزدپناه

دکتر اکبری، شیبانی،میرعبدالهی

پنج شنبه

 

17/12/

دکتر ایزدپناه،تدین،بازوار

 

دکتر جمشیدی

دکتر خسروی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

جمعه

 

18/12/

دکتر آبسالان،کلکلی،اکبری

 

دکتر رکنی

دکتر بهمردی، شیبانی،میرعبدالهی

شنبه

19/12/

دکتر وفادار،شریفی،خسروی

 

دکتر بازوار

دکتر جمشیدی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

یکشنبه

20/12/

دکتر کلکلی،تدین،بهمردی

 

دکتر آبسالان

دکتر رکنی، شیبانی،میرعبدالهی

دوشنبه

21/12/

دکتر بزرگ نیا،شریفی،جمشیدی

 

دکتر وفادار

دکتر بازوار ،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

سه شنبه

22/12/

دکتر کلکلی،میرزایی،رکنی

 

دکتر ایزدپناه

دکتر اکبری، شیبانی،میرعبدالهی

چهارشنبه

23/12

کلانتری،شریفی،بازوار

 

دکتر جمشیدی

دکتر بهمردی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

پنج شنبه

 

24/12/

دکتر میرزایی،کارگر،اکبری

 

 

دکتر ایزدپناه

دکتر خسروی، شیبانی،میرعبدالهی

 

 

جمعه

25/12/

دکتر ایزدپناه، تدین

 

 

 

دکترجمشیدی

 

 

دکتر خسروی ، بهمردی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

 

 

شنبه

26/12/

دکتر آبسالان،تدین

 

 

دکترخسروی

 

دکتربهمردی جمشیدی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

 

یکشنبه

27/12/

دکتر وفادار،تدین

 

 

 

دکتربهمردی

 

 

دکترجمشیدی، خسروی ،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

 

 

دوشنبه

 

28/12

دکتر کلانتری، تدین ،شریفی

 

 

دکترجمشیدی

دکتر بهمردی ،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

 

 

سه شنبه

29/12/

دکتر  تدین، میرزایی ،شریفی

 

 

دکتربهمردی

 

دکترجمشیدی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی