۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد

ایام هفته

تاريخ

نام دستيار  باهنر

Spine

مسئول مشاوره و بخش

اتاق گچ  باهنر

چهارشنبه

1/1/97

دکتر تدین ،شریفی،میرزایی

 

دکتر بهمردی

دکتر جمشیدی  شیبانی،میرعبدالهی

پنج شنبه

2/1/97

دکتر کارگر،میرزایی

 

دکترجمشیدی

دکتربهمردی، شیبانی،میرعبدالهی

جمعه

3/1/97

دکتر کارگر،میرزایی

 

 دکتررکنی

دکتر اکبری،میرعبدالهی

شنبه

4/1/

دکتر میرزایی، کارگر

 

دکتر اکبری

دکتر رکنی، شیبانی،میرعبدالهی

یکشنبه

5/1/

دکتر میرزایی، کارگر

 

دکتر رکنی

دکتر اکبری، شیبانی،میرعبدالهی

دوشنبه

6/1/

دکتر کارگر،شریفی

 

دکتر اکبری

دکتر رکنی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

سه شنبه

7/1/

دکتر کارگر،شریفی

 

دکتربازوار

دکتر اکبری،رکنی،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

چهارشنبه

8/1/

دکتر کلکلی،بزرگ نیا

 

دکتررکنی

دکتربازوار،اکبری، امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

پنج شنبه

9/1/

دکتر کلکلی،بزرگ نیا

 

دکتر بازوار

دکتراکبری،رکنی ،امیر محمودی ،صحت بخش،نمازی

جمعه

10/1/

دکتر کلکلی،بزرگ نیا

 

دکترخسروی

دکتر بازوار،   شیبانی،میرعبدالهی

شنبه

11//1/

دکتر بزرگ نیا ،کلکلی

 

 دکتر بازوار

دکتر خسروی، شیبانی،میرعبدالهی

یکشنبه

12/1/

دکتربزرگ نیا، کلکلی، شریفی

 

دکتر خسروی

                             دکتر بازوار ، شیبانی،میرعبدالهی

دوشنبه

13/1/

دکتر بزرگ نیا ،کلکلی،شریفی

 

دکتر بازوار

دکترخسروی، شیبانی،میرعبدالهی

سه شنبه

14/1/

دکتر کارگر،تدین،بهمردی،شیبانی

 

دکتر رکنی

دکتر رکنی،صحت

چهارشنبه

15/1/

دکتر برزگ نیا،کلکلی،بازوار،میرعبدالهی

 

دکتر جمشیدی

دکتر جمشیدی،نمازی

پنج شنبه

 

16/1/

دکتر کارگر،میرزایی،اکبری،امیرمحمودی

 

دکتر خسروی

دکتر خسروی،شیبانی

جمعه

 

17/1/

دکتر تدین،کلکلی،جمشیدی،صحت

 

دکتر بهمردی

دکتر بهمردی،میرعبدالهی

شنبه

18/1/

دکتر میرزایی،رکنی،نمازی

 

دکتر بازوار

دکتر بازوار،امیرمحمودی

یکشنبه

19/1/

دکتر کارگر،خسروی،امیرمحمودی

 

دکتر اکبری

دکتر اکبری،صحت

دوشنبه

20/1/

دکتر بزرگ نیا،بهمردی ،،شیبانی

 

دکتر رکنی

دکتر رکنی،نمازی

سه شنبه

21/1/

دکترمیرزایی ،اکبری،میرعبدالهی

 

دکتر جمشیدی

دکتر جمشیدی،امیرمحمودی

چهارشنبه

22/1/

دکتر کلکلی،بزرگ نیا،بازوار،صحت

 

دکتر خسروی

دکتر خسروی،شیبانی

پنج شنبه

 

23/1/

دکتر تدین،میرزایی،رکنی،نمازی

 

دکتر بهمردی

دکتر بهمردی، میرعبدالهی

جمعه

24/1/

دکتر کللکی،جمشیدی ،امیرمحمودی

 

 

دکتر اکبری

 

دکتر اکبری،صحت

 

شنبه

25/1/

دکتر میرزایی،خسروی،شیبانی

 

 

دکتر بازوار

دکتر بازوار،نمازی

 

یکشنبه

26/1/

دکتر کارگر،بهمردی،میرعبدالهی

 

 

دکتر جمشیدی

دکتر جمشیدی،شیبانی

 

دوشنبه

 

27/1/

دکتر میرزایی،اکبری،صحت

 

 

دکتر رکنی

دکتر رکنی،امیرمحمودی

 

سه شنبه

28/1/

دکتر بزرگ نیا،بازوار،نمازی

 

 

دکتر خسروی

دکتر خسروی،میرعبدالهی

 

چهارشنبه

29/1/

دکترکلکلی،تدین،رکنی،امیرمحمودی

 

 

دکتر بهمردی

دکتر بهمردی، صحت

 

پنج شنبه

30/1/

دکتر بزرگ نیا،کارگر،جمشیدی،میرعبدالهی

 

 

دکتر بازوار

دکتر بازوار،نمازی

 

جمعه

31/1/

دکتر تدین،خسروی،شیبانی

 

 

دکتر اکبری

دکتر اکبری، امیرمحمودی