۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد  

ایام هفته

تاريخ

رزیدنت ارشد

نام دستيار  باهنر

مسئول بخش Spine

اتاق گچ  باهنر

جمعه

1/4/97

دکتر کلکلی

دکتر اکبری،میرعبدالهی

دکتر بازوار

دکتر نمازی

شنبه

2/4/97

دکتر کارگر

دکتر جمشیدی،صحت بخش

دکتر رکنی

دکتر امیرمحمودی

یکشنبه

3/4/97

دکتر میرزایی

دکتر خسوری،میرعبدالهی

دکتر بهمردی

دکتر نمازی

دوشنبه

4/4/

دکتر کارگر

دکتر جمشیدی،صحت بخش

دکتر اکبری

دکتر امیرمحمودی

سه شنبه

5/4/

دکتر بزرگ نیا

دکتر بهمردی،نمازی

دکتر خسروی

دکتر میرعبدالهی

چهارشنبه

6/4/

دکتر تدین

دکتر رکنی،امیرمحمودی

دکتر جمشیدی

دکتر صحت بخش

پنج شنبه

 

7/4/

دکتر کلکلی

دکتر بزگ نیا،بازوار،نمازی

دکتر بهمردی

دکتر میرعبدالهی

جمعه

 

8/4/

دکتر میرزایی

دکتر خسروی،امیرمحمودی

دکتر رکنی

دکتر صحت بخش

شنبه

9/4/

دکتر کارگر

دکترجمشیدی،شیبانی

دکتر بازوار

دکتر نمازی

یکشنبه

10/4/

دکتر میرزایی

دکتر خسروی،میرعبدالهی

دکتر اکبری

دکتر امیرمحمودی

دوشنبه

11//4/

دکتر کارگر

دکتر جمشیدی،نمازی

دکتر بازوار

دکتر شیبانی

سه شنبه

12/4/

دکتر تدین

دکتر یهمردی،امیرمحمودی

دکتر خسروی

دکتر میرعبدالهی

چهارشنبه

13/4/

دکتر میرزایی

دکتر رکنی،شیبانی

دکتر بازوار

دکتر نمازی

پنج شنبه

 

14/4/

دکتر کلکلی

دکتر بزرگ نیا،اکبری،میرعبدالهی

دکتر بهمردی

دکتر امیرمحمودی

جمعه

15/4/

دکتر تدین

دکتر بازوار،شیبانی

دکتر رکنی

دکتر نمازی

شنبه

16/4/

دکتر کارگر

دکتر اکبری،صحت بخش

دکتر جمشیدی

دکتر امیرمحمودی

یکشنبه

17/4/

دکتر میرزایی

دکتر خسروی،نمازی

دکتر بهمردی

دکتر شیبانی

دوشنبه

 

18/4/

دکتر کارگر

دکتر جمشیدی،میرعبدالهی

دکتر بازوار

دکتر صحت بخش

سه شنبه

19/4/

دکتر تدین

دکتر رکنی،امیرمحمودی

دکتر بهمردی

دکتر شیبانی

چهارشنبه

20/4/

دکتر کلکلی

دکتر اکبری،میرعبدالهی

دکتر خسوری

دکتر نمازی

پنج شنبه

21/4/

دکتر تدین

دکتر بزرگ نیا،بهمردی،شیبانی

دکتر رکنی

دکتر صحت بخش

جمعه

22/4/

دکتر کلکلی

 

 

دکتر اکبری،امیرمحمودی

 

دکتر خسروی

 

دکتر میرعبدالهی

 

شنبه

23/4/

دکتر تدین

دکتر رکنی،شیبانی

 

دکتر جمشیدی

 

دکتر صحت بخش

 

یکشنبه

24/4/

دکتر کلکلی

دکتر بازوار،نمازی

 

دکتر اکبری

دکتر امیرمحمودی

 

دوشنبه

 

25/4/

دکتر تدین

 

دکتر بهمردی،صحت بخش

 

دکتر جمشیدی

 

دکتر شیبانی

 

سه شنبه

26/4/

دکتر بزرگ نیا

دکتر رکنی،میرعبدالهی

 

دکتر اکبری

 

دکتر امیرمحمودی

 

چهارشنبه

27/4/

دکتر کلکلی

دکتر بازوار،صحت بخش

 

دکتر جمشیدی

 

دکتر شیبانی

 

پنج شنبه

28/4/

دکتر میرزایی

دکتر تدین،اکبری،میرعبدالهی

 

دکتر خسروی

 

دکتر نمازی

 

جمعه

29/4/

دکتر کارگر

دکتر جمشیدی،شیبانی

 

دکتر بازوار

 

دکتر صحت بخش

 

شنبه

30/4/

دکتر بزرگ نیا

 

دکتر بهمردی،میرعبدالهی

 

دکتر رکنی

 

دکتر امیرمحمودی

 

یکشنبه

31/43/

دکتر میرزایی

 

دکتر خسروی،صحت بخش

 

دکتر اکبری

 

دکتر شیبانی