۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

شنبه

1/2/97

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

2/2/97

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

3/2/97

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

4/2/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

5/2/

دکتر ایل کا

دکترسالاری

پنج شنبه

6/2/

دکترایل کا

 

جمعه

7/2/

دکتر حشمتی

 

شنبه

8/2/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

9/2/

دکترصادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

10/2/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

11//2/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

12/2/

دکتر کریمی

 

پنج شنبه

13/2/

دکتر حشمتی

 

جمعه

14/2/

دکتر کریمی

 

شنبه

15/2/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

16/2/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

17/2/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

18/2/

دکتر ایل کا

دکتر حشمتی

چهارشنبه

19/2/

دکتر حشمتی

دکترسالاری

پنج شنبه

20/2/

دکتر صادقی فر

 

جمعه

21/2/

دکتر پورامیری

 

شنبه

22/2/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

23/2/

دکتر زند رحیمی

دکتر صادقی فر

دوشنبه

24/2/

دکتر ایل کا

دکتر پورامیری

سه شنبه

25/2/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

26/2/

دکتر حشمتی

دکترسالاری

پنج شنبه

27/2/

دکتر زند رحیمی

 

جمعه

28/2/

دکتر کریمی

 

شنبه

29/2/

دکتر سعید

دکتر ایل کا

یکشنبه

30/2/

دکتر کریمی

دکتر صادقی فر

دوشنبه

31/2/

دکتر ایل کا

دکتر پورامیری