۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

جمعه

1/4/97

دکتر کریمی

 

شنبه

2/4/97

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

3/4/97

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

4/4/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

5/4/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

6/4/

دکتر ایل کا

دکترسالاری

پنج شنبه

7/4/

دکتر حشمتی

 

جمعه

8/4/

دکتر کریمی

 

شنبه

9/4/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

10/4/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

11//4/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

12/4/

دکتر ایل کا

دکتر حشمتی

چهارشنبه

13/4/

دکترکریمی

دکترسالاری

پنج شنبه

14/4/

دکتر زند رحیمی

 

جمعه

15/4/

دکتر حشمتی

 

شنبه

16/4/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

17/4/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

18/4/

دکتر پورامیری

 

سه شنبه

19/4/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

20/4/

دکتر کریمی

دکترسالاری

پنج شنبه

21/4/

دکتر ایل کا

 

جمعه

22/4/

دکتر حشمتی

 

شنبه

23/4/

دکتر سعید

دکتر ایل کا

یکشنبه

24/4/

دکتر زند رحیمی

دکتر صادقی فر

دوشنبه

25/4/

دکتر ایل کا

دکتر پورامیری

سه شنبه

26/4/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

27/4/

دکتر حشمتی

دکترسالاری

پنج شنبه

28/4/

دکتر صادقی فر

 

جمعه

29/4/

دکتر پورامیری

 

شنبه

30/4/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

31/4/

 

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر