۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

دوشنبه

1/5/97

دکتر ایل کا

دکتر پورامیری

سه شنبه

2/5/97

دکتر زند رحیمی

دکتر حشمتی

چهارشنبه

3/5/97

دکتر کریمی

دکترسالاری

پنج شنبه

4/5/

دکتر حشمتی

 

جمعه

5/5/

دکتر پورامیری

 

شنبه

6/5/

دکتر سعید

دکتر ایل کا

یکشنبه

7/5/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

8/5/

دکتر سالاری

دکتر پورامیری

سه شنبه

9/5/

دکتر ایل کا

دکتر حشمتی

چهارشنبه

10/5/

دکتر حشمتی

دکترسالاری

پنج شنبه

11/5/

دکتر ایل کا

 

جمعه

12/5/

دکتر حشمتی

 

شنبه

13/5/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

14/5/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

15/5/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

16/5/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

17/5/

دکتر ایل کا

دکترسالاری

پنج شنبه

18/5/

دکتر صادقی فر

 

جمعه

19/5/

دکتر کریمی

 

شنبه

20/5/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

21/5/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

22/5/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

23/5/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

24/5/

دکتر کریمی

دکترسالاری

پنج شنبه

25/5/

دکتر ایل کا

 

جمعه

26/5/

دکتر پورامیری

 

شنبه

27/5/

دکتر حشمتی

دکتر ایل کا

یکشنبه

28/5/

دکتر کریمی

دکتر صادقی فر

دوشنبه

29/5/

دکتر سالاری

دکتر پورامیری

سه شنبه

30/5/

دکتر سعید

دکتر حشمتی

چهارشنبه

31/5/

دکتر زند رحیمی