۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

 

آنکالی متخصصین  ارتوپدی                                           تاریخ 27/6/97                                                                           51 /گ/الف

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

 

یکشنبه

1/7/97

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

2/7/97

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

3/7/97

دکتر ایل کا

دکتر حشمتی

چهارشنبه

4/7/

دکتر کریمی

دکترسالاری

پنج شنبه

5/7/

دکتر حشمتی

 

جمعه

6/7/

دکتر کریمی

 

شنبه

7/7/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

8/7/

دکتر زند رحیمی

دکتر صادقی فر

دوشنبه

9/7/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

10/7/

دکتر صادقی فر

دکتر حشمتی

چهارشنبه

11/7/

دکتر زند رحیمی

دکترسالاری

پنج شنبه

12/7/

دکتر ایل کا

 

جمعه

13/7/

دکتر حشمتی

 

شنبه

14/7/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

15/7/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

16/7/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

17/7/

دکتر ایل کا

دکتر حشمتی

چهارشنبه

18/7/

دکتر کریمی

دکترسالاری

پنج شنبه

19/7/

دکتر حشمتی

 

جمعه

20/7/

دکتر پورامیری

 

شنبه

21/7/

دکتر حشمتی

دکتر ایل کا

یکشنبه

22/7/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

23/7/

دکتر ایل کا

دکتر پورامیری

سه شنبه

24/7/

دکتر کریمی

دکتر حشمتی

چهارشنبه

25/7/

دکتر ایل کا

دکترسالاری

پنج شنبه

26/7/

دکتر صادقی فر

 

جمعه

27/7/

دکتر حشمتی

 

شنبه

28/7/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

29/7/

دکتر زند رحیمی

دکتر صادقی فر

دوشنبه

30/7/

دکتر سالاری

دکتر پورامیری

 

د