۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

 

آنکالی متخصصین  ارتوپدی                                           تاریخ 26/7/97                                                                           65 /گ/الف

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

 

سه شنبه

1/8/97

دکتر پورامیری

دکتر حشمتی

چهارشنبه

2/8/97

دکتر زندرحیمی

دکترسالاری

پنج شنبه

3/8/97

دکتر پورامیری

 

جمعه

4/8/

دکتر حشمتی

 

شنبه

5/8/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

6/8/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

7/8/

دکتر ایل کا

دکتر پورامیری

سه شنبه

8/8/

دکتر صادقی فر                 

 

چهارشنبه

9/8/

دکتر حشمتی                    

دکتر سالاری

پنج شنبه

10/8/

دکتر کریمی

 

جمعه

11/8/

دکتر زندرحیمی

 

شنبه

12/8/

دکتر سالاری                    

دکتر ایل کا

یکشنبه

13/8/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

14/8/

دکتر پورامیری

دکتر پورامیری

سه شنبه

15/8/

دکتر ایل کا

دکتر حشمتی

چهارشنبه

16/8/

دکتر کریمی                      

 

پنج شنبه

17/8/

دکتر زند رحیمی                 

 

جمعه

18/8/

دکتر ایل کا

 

شنبه

19/8/

دکتر حشمتی

دکتر ایل کا

یکشنبه

20/8/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

21/8/

دکتر سالاری

دکتر پورامیری

سه شنبه

22/8/

دکتر ایل کا

دکتر حشمتی

چهارشنبه

23/8/

دکتر پورامیری                     

دکترسالاری

پنج شنبه

24/8/

دکتر حشمتی

 

جمعه

25/8/

دکتر کریمی

 

شنبه

26/8/

دکتر سالاری

دکتر ایل کا

یکشنبه

27/8/

دکتر صادقی فر

دکتر صادقی فر

دوشنبه

28/8/

دکتر حشمتی

دکتر پورامیری

سه شنبه

29/8/

دکتر ایل کا

دکتر حشمتی

چهارشنبه

30/8/

دکتر کریمی                    

دکترسالاری