۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

                                                

شهریور                                                                     تاریخ : 30/5/97                                                      شماره:  43/گ/الف

ایام هفته

تاريخ

نام دستيار  باهنر

پزشک مقیم

پنج شنبه

 

1/6/97

دکتر میرزایی،خسروی،نمازی

دکتر بازوار

جمعه

 

2/6/97

دکترکلکلی،بازوار،میرعبدالهی

دکتر بهمردی

شنبه

3/6/97

دکترکارگر،جمشیدی،امیرمحمودی

دکتر رکنی

یکشنبه

4/6/

دکتر میرزایی،خسروی،نمازی

دکترصحت بخش

دوشنبه

5/6/

دکترکلکلی،بازوار،میرعبدالهی

دکتر جمشیدی

سه شنبه

6/6/

دکتر تدین،بهمردی،رکنی،صحت بخش

دکتر امیرمحمودی

چهارشنبه

7/6/

دکتر میرزایی،خسروی،نمازی

دکتر باوار

پنج شنبه

 

8/6/

دکتر تدین،بهمردی،رکنی،صحت بخ

دکتر میرعبدالهی

جمعه

9/6/

دکترکارگر،جمشیدی،امیرمحمودی

دکتر نمازی

شنبه

10/6/

دکترکلکلی،بازوار،میرعبدالهی

دکتر رکنی

یکشنبه

11/6/

دکتر میرزایی،خسروی،نمازی

دکتر امیرمحمودی

دوشنبه

 

12/6/

دکتر تدین،بهمردی،رکنی،صحت بخ

دکتر میرعبدالهی

سه شنبه

13/6/

دکتر میرزایی،خسروی،نمازی

دکتر جمشیدی

چهارشنبه

14/6/

دکتر تدین،بهمردی،رکنی،صحت بخ

دکتر امیرمحمودی

پنج شنبه

15/6/

دکترکلکلی،بازوار،میرعبدالهی

دکتر نمازی

جمعه

16/6/

دکترکارگر،جمشیدی،امیرمحمودی

دکتر خسروی

شنبه

17/6/

دکترکلکلی،بازوار،میرعبدالهی

دکتر بهمردی

یکشنبه

18/6/

دکتر میرزایی،خسروی،نمازی

دکتر صحت بخش

دوشنبه

 

19/6/

دکترکارگر،جمشیدی،امیرمحمودی

دکتر میرعبدالهی

سه شنبه

20/6/

دکتر تدین،بهمردی،رکنی،صحت بخ

دکتر بازوار

چهارشنبه

21/6/

دکتر میرزایی،خسروی،نمازی

دکتر جمشیدی

پنج شنبه

22/6/

دکترکلکلی،بازوار،میرعبدالهی

 

دکتر امیرمحمودی

 

دکتر نمازی

جمعه

23/6/

دکتر تدین،بهمردی،رکنی،صحت بخ

 

دکتر نمازی

 

دکتر صحت بخش

شنبه

24/6/

دکترکارگر،جمشیدی،امیرمحمودی

 

دکتر خسروی

 

دکتر

یکشنبه

25/6/

دکترکلکلی،بازوار،میرعبدالهی

 

 

دکتر صحت بخش

 

 

دوشنبه

 

26/6/

دکترکارگر،جمشیدی،امیرمحمودی

 

دکتر خسروی

 

دکتر نمازی

سه شنبه

27/6/

دکترکلکلی،بازوار،میرعبدالهی

 

دکتر نمازی

 

دکتر بهمردی

چهارشنبه

28/6/

دکترکارگر،جمشیدی،امیرمحمودی

 

دکتر رکنی

 

دکتر میرعبدالهی

پنج شنبه

29/6/

دکتر میرزایی،خسروی،نمازی

 

دکتر بهمردی

 

جمعه

30/6/

دکترکلکلی،بازوار،میرعبدالهی

 

دکتر صحت بخش

شنبه

31/6/

دکترکارگر،جمشیدی،امیرمحمودی

 

میرعبدالهی