۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
دکتر علی پورامیری
رتبه علمی:  استادیار
متخصص ارتوپدی
سمت: مدیر گروه
 
دکتر محمود کریمی مبارکه
رتبه علمی: دانشیار
فلوشیپ زانو
سمت: معاون گروه
                                                                        
دکتر شهاب ایل کا
رتبه علمی: استادیار
فلوشیپ ارتوپدی کودکان
سمت: معاون آموزشی گروه
 
دکتر افشین احمدزاده حشمتی
رتبه علمی: استادیار
فلوشیپ ستون فقرات
سمت: معاون پژوهشی گروه
 
دکتر علی سالاری
رتبه علمی: استادیار
متخصص ارتوپدی
سمت :عضو هیئت علمی گروه
 
دکتر علیرضا سعید
رتبه علمی:دانشیار
فلوشیپ ارتوپدی دست
سمت: عضو هیئت علمی گروه
 
دکتر امیررضا صادقی فر
رتبه علمی: استادیار
فلوشیپ ارتوپدی شانه
سمت: عضوهیئت علمی گروه
 
دکتر فرشاد زندرحیمی
رتبه علمی: استادیار
متخصص ارتوپدی
سمت: عضوهیئت علمی گروه