۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
ارتباط با مدیریت بیمارستان بازدید جناب آقای  دکتر کامیابی نیا و هیئت همراه از بازدید جناب آقای  دکتر شکوهی از بیمارستان ارزوئیه فرزند سالم