۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

در این کارگاه امیری پاک معاونت بهداشتی شبکه، به بیان اهداف جلسه و آموزش سامانه جامع بازرسی پرداخت.

همچنین شکوهی در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و بازرسی از مراکز تهیه و توزیع صحبت کرد.

در ادامه، حیدری کارشناس آزمایشگاه آب در زمینه بهداشت آب،  نحوه کلر سنجی، نمونه برداری آب و بازدید از سامانه آبرسانی و محمدنژاد کارشناس بیماری ها، درباره طغیان های ناشی از آب و غذا، عملکرد واحد بیماری ها در سال 95 و همچنین در مورد بیماری های هپاتیت و اسهالی مطالبی ارائه کردند.