۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

 

 

شرح وظايف واحد بهداشت دهان و دندان:

1-      تهيه و تنظيم برنامه عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان

2-      هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با ادارات مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها

3-      اجر ا ي  برنامه كشوري سلامت دهان و دندان  دانش آموزان مقطع ابتدايي  

4-       اجرا ي  طرح ادغام بهداشت  دهان و دندان

5-       اجرا ي طرح سلامت دهان و دندان كودكان مهد كودك

 اجرا ي طرح سنجش سلامت دانش آموزان پايه اول دبستان ( بخش معاينات دهان و دندان )

7-      تنظيم و اجراي كارگاهها و جلسات  آموزشي بهداشت دهان و دندان

8-      پايش و نظارت بر عملكرد واحد دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني

9-   تحليل و آناليز آمار فعاليتهاي واحد دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني

10   تهيه و تدوين و چاپ مطالب آموزشي ( پوستر ، پمفلت ، كتاب ، ..........)

11  برنامه ريزي در خصوص آموزش نيروهاي درگير در برنامه ها و طرحها ( دندانپزشك ، بهورز ، كارشناس و كاردان بهداشت خانواده ، رابط بهداشتي ، .........)

12   بررسي اپيدميولوژيك فلورايد آب مناطق تحت پوشش

 13  تعيين شاخصهاي بهداشت دهان و دندان در منطقه تحت پوشش