۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

 

.       دريافت درخواست خريد اعم از تجهيزات ، ملزومات ادراي ، لوازم پزشكي و بهداشتي و .... از كليه واحدهاي بهداشتي درماني ، انبار شبكه

2.       بررس و تائيد انجام خريد با هماهنگي واحد حسابداري و مديريت شبكه

3.       اولويت بندي انجام خريد با توجه به اعتبار موجود و نياز واحدها

4.       تهيه استعلام بهاء خريد و انجام امور تعميرات

5.       ارجاع درخواست خريد پس از تائيد مسئول تداركات جهت خريد

6.       نظارت و تائيد پرداخت هزينه هاي واحدهاي ساختمان ، خدمات و نقليه

7.       خريد اقلام مورد نياز و تحويل آن به انبار شبكه و واحدها

8.       تهيه و تنظيم حواله ، رسيد انبار و اسناد حسابداري جهت دريافت هزينه هاي مربوطه

9.       نظارت بر درخواست جنس و تحويل آن به واحد هاي مختلف از انبار