۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

 

 

الف: درآمد نقدي

قبوض: در اين قسمت قبوض دريافتي از دانشگاه را در اختيار مراکز بهداشتي درماني قرار داده دريافت‌هاي نقدي آن‌ها طي فيش واريزي در اختيار واحد درآمد جهت اعمال حساب قرار مي گيرد.

فعاليت‌هاي اين قسمت بطور کلي شامل :

·         واريز کليه مبالغ واريز شده به حساب اداره از طرف مراکز تحت پوشش به حساب دانشگاه و خزانه داري کل؛

·         واريز کليه مبالغ ارسالي به حساب اداره از طرف مراکز مختلف بابت طرح غربالگري نوزادان به حساب پيراپزشکي؛

·         کنترل قبوض واريزي، فرم‌هاي ارسالي درآمد، پذيرش واحدهاي تحت پوشش؛

·         تنظيم دفتر روزنامه و دفتر بانک – تهيه تراز مانده قبض‌ها و تحويل دادن قبوض مصرفي به واحدها.

ب: درآمد غير نقدي (نسخ بيمه)

يکي از وظايف بيمه گري دريافت درآمدهاي غير نقدي از سازمانهاي طرف قرارداد (خدمات درماني، صنعت نفت، نيروي مسلح، تامين اجتماعي) مي باشد.

در اين قسمت کليه نسخ بيمه مراکز شهري و روستايي جمع آوري و پس از کنترل و کسر کسورات به صورت درخواستي به سازمان‌هاي مربوطه ارسال مي گردد. پس از دريافت صورت حساب سازمان‌هاي مربوطه مبالغ واريزي را کنترل نموده تا نسبت به واريز آن به حساب درآمدي مرکز اطمينان حاصل و در صورت لزوم پيگيري نمايند.

·         پيگيري: درآمدهاي نقدي و غيرنقدي مرکز، آمار مراکزشهري وروستايي، کنترل درآمدهاي مراکز، تغييرات تعرفه ها درطول سال؛

·         تهيه: تراز عملياتي ماهانه، فرم‌هاي آماري مراکز تحت پوشش، تهيه آمار جهت طب کار و نظام نوين؛

·         بستن صورت حساب ماهيانه و ارسال به سازمان‌هاي بيمه گر- کنترل نسخ مالي ثبت شده – تحويل گرفتن نسخ بيمه از مراکز- ثبت نسخ بيمه در کامپيوتر- تجميع تمامي نسخ بيمه در برنامه تجميع –آمارگيري، بررسي نسخ و آمار ارسال شده ؛

·         همکاري با اداره بيمه و بررسي کسورات نسخ اعلام شده از طرف بيمه – چک کردن تغييرات قيمت‌هاي نسخ بيمه با سايت ادارات بيمه؛

·         بازديد از مراکز تحت پوشش – پيگيري کليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نسخ بيمه گرها.