۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

 

کارکنان واحد:

آقای سلمان محمودی فر

آقای حسین منظری

شرح وظایف کارشناس پذیرش و ترخیص بیمارستان

1-برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
2-بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش
3-پذیرش بیماران (بستری ، سرپایی ، اورژانس و تحت نظر )

4- تشکیل پرونده به همراه ثبت دقیق آدرس و مشخصات بیمار از روی مدارک معتبر طبق مقررات
5- تنظیم کارت اندکس الفبایی برحسب نام و نام خانوادگی بیماران به منظور شناسایی آنها بصورت الکترونیکی
6- ثبت مشخصات بیماران در دفتر پذیرش هنگام پذیرش
7- ثبت مشخصات هویتی و آدرس آورنده یا همراه بیمار
8-ثبت مشخصات و سمت اعزام کننده بیمار
9-اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش (و رضایتنامه TL) طبق قوانین و مقررات
10-ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر
11-ارسال پرونده بیمار به بخش پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش بیمار
12-ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران
13- اطلاع به مسئولین بیمارستان و نیروی انتظامی در مواردی که طبق قانون مشخص شده است
14- تعیین نوبت مجدد پذیرش طبق دستور پزشک
15- ثبت گواهی فوت بیماران و اطلاعات مربوط به متوفیان در دفتر مربوطه
16- انجام امور رایانه ای مربوط به انتقال بیماران از یک بخش به بخش دیگر
17-دریافت پرونده بیماران ترخیص شده و کنترل کمی و ارسال آنها به حسابداری
18- راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
19- همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
20- دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
21- پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود