۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد

کارکنان واحد:

آقای امین صادقی

آقای رضا محمدنژاد

آقای یاسر حمزه

شرح وظایف پذیرش کلینیک ها و صندوق

نوبت دهی به بیماران و مراجعین کلینیک ها  طبق برنامه  تنظیم شده قبلی مدیریت

مرتب کردن نسخ بیمه بر اساس تاریخ

تفیک نسخ براساس نام پزشک و کنترل  آنها

گزارش گیری  جهت بیمه ها با برنامه نوبت دهی سایار

صدور قبض جهت واحدهای پاراکلینیکی  شامل آزمایشگاه ،رادیولوژی ،نوار عصب و عضله و واحد اورژانس و غیره