۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد

داروساز:

دکتر سجاد توحیدی

مسئول واحد:

سرکار خانم رمضانی

کارشناسان:

خانمها: محمدی-حاج ابراهیمی-سلطانی-قادری-خرسند-نیکویی-خجسته نژاد

خدمات: خانم شرفی

شرح وظايف مسئول واحد:
-   
پيش بيني داروهاي مورد نياز داروخانه از طريق كامپيوتر  و تهيه ليست اقلام دارويي
-   پيش بيني تهيه داروهايي كه ممكن است نسخه شود ولي در دروخانه موجود نباشد
-    تهيه داروهاي ترالي اورژانس طبق درخواست معاونت درمان
-    نگهداري داروهاي مخدر در جاي امن طبق دستورالعمل اداره مواد مخدر
-    تنظيم درخواست ماهانه مواد مخدر از اداره مواد مخدر دانشگاه
-    نگهداري نسخ و پوكه هاي مخدر درجاي امن
-    تحويل نسخ و پوكه طبق دفتر مخدر به دانشگاه و دريافت مواد مخدر طبق درخواست
-    بررسي قيمت دارو و لوازم مصرفي از نظر هماهنگي با بيمه ها
-    تهيه فيلم راديولوژي و داروهاي ظهور و ثبوت و تحويل به واحد راديولوژي
-    كنترل تاريخ مصرف دارو در قفسه داروها
-    اموزش پرسنل حين كار
-    تهيه ليست شيفت كاري پرسنل و نظارت بر اجراي ان
شرح وظايف پرسنل بخش:
-
پرينت كردن نسخ بخش به صورت جداگانه
- تحويل داروها و تجهيزت پزشكي  اماده شده به نماينده بخش ها
- اقلامي كه در اتاق عمل ها مصرف مي شود در صورت ثبت كامپيوتري كه هزينه ان توسط بيمار پرداخت شده باشد پرينت گرفته مي شود و به صورت هفتگي تحويل اتاق عمل داده مي شود.
-
دريافت داروهاي مرجوعي از بخش ها طبق پرينت كامپيوتري
وارد كردن نسخ مواد مخدر در دفتر مخدر طبق مشخصات بيمار
- تحويل گرفتن داروهاي رسيده از شركت هاي دارويي طبق فاكتور
- چيدن داروهاي تحويلي در قفسه دارويي طبق تاريخ انقضا و نوع ان
- اماده كردن و تحويل دارو طبق درخوست اورژانس