۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

مسئول واحد:

جناب آقای شمسی

کارشناسان:

خانمها: سلطانی- نجفی-زنگنه-دهقانی- شاهرخی- محمدی-خجسته

آقایان: بایوردی

منشی: خانم میرزاده و آقایان رمضانی و فلاحی

خدمات:  خانم محمدی

شرح وظایف بخش های مختلف آزمایشگاهی

●  وظایف بخش پذیرش وجواب دهی :

1-رعایت نظم وترتیب وپاکیزگی دفتر پذیرش

2- آماده نمودن وسایل وظروف مورد نیاز جهت پذیرش (خودکار آبی و قرمز، ماژیک ، نوارچسب S/E,U/A,U/C,OPM,CBC,ESRکاغذی  ،ظروف  …….)

3- برخورد مناسب با ارباب رجوع

4- دقت دررعایت نمودن نوبت پذیرش مراجعین

5- رعایت نمودن تعرفه های مصوب

6-واردنمودن تعرفه دفترچه های بیمه با خودکار قرمز(توجه در صورت اشتباه فقط روی عدداشتباه شده یک خط کشیده وعدد درست زیر آن نوشته شود)

7-چک نمودن قبض پذیرش شده وابطال آن

8- وارد نمودن نام پزشک ومرکز ارجاع دهنده در دفتر پذیرش

9- انتقال اطلاعات اولیه درمورد شرایط آزمایشهای مختلف به بیمار

10- نوشتن دقیق نام بیمار و آزمایشات درخواستی بر روی ویال یا لوله های مربوطه

11-اطمینان از وجود سیترات یا EDTA در لوله ها و ویال های مورد استفاده

12-توضیح دادن در مورد نمونه هایS/E   و U/A ( آزمایش تا ساعت 10 گرفته شده ودر محل مربوطه قرار داده شود)

13-توضیح دادن به بیمار در مورد نحوه صحیح گرفتن نمونهU/C  ونحوه نگه داشتن پنبه

14-توضیح به بیمارانی که جهت آزمایش GCT ( 55گرم ) یا OGCT  ( 100گرم ) مراجعه نموده اند

15-بایگانی جداگانه برگه های بیمه ، بیمه روستایی و پذیرش آزاد بصورت مجزا و روزانه

16- یاداشت نمودن نام ، سن و محل سکونت بیمارانی که آزمایشS/E   آنها مثبت گردیده

17-یاداشت نمودن سن بیمار ، نام پدر ، آدرس ، شماره تلفن وداشتن یا نداشتن دام در فرم مخصوص برای بیمارانی که جواب آزمایش Wright آنها بیش از 80/1ویاجواب آزمایش 2MEآنها بیش از 20/1 باشد

18- آماده نمودن برگه های جواب ، شامل برگه های آزمایشات روتین ، OPM وازدواجی و تحویل به بخش مربوطه

19 توضیح دادن به بیماران در موردساعت مراجعه جهت تحویل گرفتن جواب ( روزبعد یا روزهای بعد ساعت 10 به بعد )

20-توجیه نمودن بیمارانی که به هر دلیل باید نمونه آنها تکرار شود

21- تهیه آمار ماهیانه بطورمرتب در پایان هرماه

●  وظایف بخش نمونه گیری :

1- مرتب نمودن بخش کاری جهت شروع کار

2- توجه به تاریخ مصرف سرنگ ها

3- چک نمودن سرنگ ها از نظر سالم بودن

4- چک نمودن نام بیمار با نام نوشته شده توسط پذیرش

5- رعایت مدت زمان بستن گارو بر روی بازو

6- رعایت نکات لازم هنگام خونگیری ( استفاده از دستکش لاتکس ، استفاده از الکل 70 در جه جهت نمونه گیری وتوجه به بیمار در هنگام خونگیری )

7-دقت در نمونه گیری برای بخش های مختلف از نظرحجم نمونه و شرایط نگهداری نمونه

8- نمونه گیری به بهترین شکل برای هر بیمار ( در صورت مطمئن بودن نمونه گیری شود )

9- دفع صحیح سرنگ ها و سر سوزن های آلوده

10- تحویل دادن سفتی باکس پرشده به خدمه وجایگزین نمودن سفتی باکس جدید

11- آماده نمودن وسایل ومواد لازم جهت شروع کار در روز بعد ( پنبه الکل ، سرنگ ، سفتی باکس ، گارو )

12-دقت در مرتب بودن ونظافت بخش مربوطه ودر صورت لزوم تذکر به خدمه در مورد نظافت بخش

●   وظایف بخش بیوشیمی :

1- مرتب نمودن کیت ها در درون یخچال

2- چک نمودن تاریخ انقضاء کیتهای مصرفی

3-توجه به دمای نگهداری کیت ها و مدت زمان استفاده از محلول های ساخته شده

4-چک کردن دمای یخچال و ثبت دمای یخچال بر روی برگه مخصوص کنترل کیفی

5-سانتریفیوژ کردن نمونه ها بعد از اتمام نمونه گیری

6- توجه به نمونه های همولیز ولیپمیک

7- ثبت دقیق نام بیماران در دفتر بیوشیمی

8- شماره گذاری نمونه و لوله های آزمایش جهت جلوگیری از خطای کاری

9- چک نمودن سمپلرها و اطمینان از کالیبره بودن آنها

10- ثبت نتایج آزمایشات کنترل کیفی بر روی برگه شطرنجی

11- توجه به روش انجام آزمایش در مورد کیت های جدید

12- دقت در زمان انکوباسیون و طول موج انجام آزمایشات

13- استفاده از استانداردهای مناسب جهت انجام آزمایشات

14- استفاده از سرم کنترل ( درصورت موجود بودن ) در هر شیفت کاری

15- توجه به رنگ تست انجام شده و  ODخوانده شده توسط دستگاه

16- انجام مجدد آزمایشهایی که نتیجه غیرطبیعی دارند

17- ثبت دقیق جواب آزمایشات در دفتر

18- ثبت دقیق جواب آزمایشات در برگه جواب

19قرار دادن کیت های مصرفی در داخل یخچال بعد از اتمام کار

20- نگهداری سرم بیماران در یخچال به مدت 24 ساعت

21- مرتب نمودن بخش مربوطه

22- انجام شستشوی روزانه و هفتگی فتومتر، خارج نمودن شلنگ مکش و قراردادن کاور بر روی دستگاه

23- قرار دادن لوله ها و وسایل استفاده شده  در اتاق شستشو

24- مرتب نمودن بخش مربوطه جهت شروع کار در روز بعد

25- تهیه آمار ماهیانه بطورمرتب در پایان هر ماه

●  وظایف  بخش سرولوژی :

1- مرتب نمودن کیت های بخش سرولوژی در یخچال

2- توجه به تاریخ انقضاء کیت های مصرفی

3- مطالعه دستورالعمل نحوه استفاده از کیت ها

4- آماده کردن وسایل قبل از شروع آزمایش ( لوله آزمایش ، سمپلر ، سرسمپلر، اسلایدهای مورد نیاز ………. )

5- جداسازی  سرم  و انجام آزمایشات  بعد از اتمام نمونه گیری

6- توجه به نمونه های همولیز شده

7- ثبت دقیق نام بیماران در دفتر سرولوژی

8- شماره گذاری لوله ها و نمونه های گرفته شده جهت جلوگیری از خطای کاری

9- بررسی عدم وجود آگلوتیناسیون  در کیت های مصرفی

10- استفاده از اسلایدهای تمیز هنگام انجام آزمایشات

11- تمیز نمودن اسلایدها قبل از انجام آزمایش

12- استفاده از کنترل های مثبت و منفی در شروع به کار با کیت جدید و در هر روز کاری

13- استفاده از چند تیتر در مورد تست های سریع جهت جلوگیری از پدیده پروزون

14- استفاده از روش های  تاییدی  در مورد  تست هایی که روش سریع دارند ( در صورت منفی بودن آزمایش سریع  Wright ، سه لوله  و برای  2ME دو لوله و در صورت مثبت بودن حداقل 5 لوله جهت روش لوله استفاده می کنیم )

15- تهیه رقت لوله ها از 1/20جهت آزمایش Wright و 2ME به روش لوله ای (100λسرم در لوله اول)

16- رعایت مدت زمان لازم در مورد قراردادن اسلایدها در روش سریع بر روی روتاتور و انکوباسیون  لوله ها در روش لوله ای

17- ثبت دقیق نتایج آزمایشات در برگه جواب2ME >1/20 & Wright >

18-استفاده از خودکار قرمز در ثبت نتایج آزمایشات80/1

19- انتقال وسایل استفاده شده به اتاق شستشو

20- مرتب نمودن بخش مربوطه جهت شروع کار در روز بعد

21- تهیه آمار ماهیانه بطورمرتب در پایان هر ماه

●  وظایف  بخش هماتولوژی :

1- آماده نمودن وسایل مورد نیاز ( گاز ، دستکش ، لام ، لوله هماتوکریت ، خمیر هماتوکریت ، پایه سدیمان ، دستمال کاغذی …….. )

2- اطمینان از موجودی محلول لایز وایزوتون

3- انجام سرویس های  روزانه ، هفتگی ، دو هفته یکبار و ماهیانه دستگاه سل کانتروثبت در فرم مخصوص

4- استفاده از کاور برای دستگاه سل کانتر ومیکروسکوپ بعد از اتمام کار

5- تکرار نمودن آزمایشاتی که دستگاه قادر به شمارش کردن آنها نباشد ، با روش دستی

6- تمیز نمودن سانتریفوژ هماتوکریت جهت جلوگیری از خالی شدن نمونه ها

7- چک نمودن مقدار هموگلوبین و هماتوکریت به روش دستی ، دستگاهی و روش استاندارد بصورت ماهیانه وثبت نتایج

8-استفاده از استاندارد داخلی جهت دستگاه سل کانتر بصورت روزانه  و ثبت نتایج

9- تمیز نمودن کاشی هماتولوژی قبل از انجام دادن آزمایش گروه خون

10- دقت در انجام آزمایش گروه خون و قرائت نتیجه آزمایش

11- دقت در رنگ آمیزی لام خون محیطی و رعایت زمان لازم

12- بایگانی لامهای رنگ شده بمدت حداقل یک ماه

13- بایگانی لامهای مربوط به مالاریا وتب باز گرد کنه ای به صورت ماهیانه بمدت یک سال

14- رعایت شرایط آزمایش سدیمانتاسیون از قبیل ضدانعقاد مناسب ، تمیز بودن پی پت سدیمان ، درجه حرارت ، لرزش میز و زاویه پایه سدیمان

15- نگهداری ویال هایCBC  انجام شده به مدت یک روز در یخچال

16- ثبت دقیق نام بیماران در دفتر هماتولوژی

17- ثبت دقیق نتایج آزمایشات در برگه جواب

18- مرتب نمودن بخش کاری بعد از اتمام کار ( تمیز نمودن میکروسکوپ ، کشیدن کاور میکروسکوپ ، قراردادن کاشی گروه خون ولوله هایESR   در اتاق شستشو ………. )

19- تهیه آمار ماهیانه بطورمرتب در پایان هر ماه

●  وظایف بخش OPM :

1- آماده نمودن محلولهای مورد نیاز قبل از شروع آزمایش

2- رعایت نظافت محیط کار

3- توجیه مراجعین در مورد نحوه نمونه گیری بخش OPM

4- حصول اطمینان از نمونه واقعی

5- چک نمودن تعداد نمونه ها و نام مراجعین با تعداد برگه های پذیرش شده

6- چک نمودن روغن موتور کروماتوگرافی

7- توجه به تاریخ مصرف کیت ها

8- دقت در تهیه محلول تانک

9- آماده نمودن محلول تانک 30 دقیقه قبل از آزمایش

10- سانتریفوژ نمودن نمونه هایی که دارای کدورت می باشند

11- رعایت نمودن مراحل انجام آزمایش بر اساس دستورالعمل کیت

12- دقت در لکه گذاری نمونه ها

13- استفاده از شاهد در هر سری آزمایش

14- نگهداری برگه آزمایش افرادی که نمونه نداده اند

15- ثبت دقیق نام مراجعین عادی ونیروی انتظامی در دفتر

16- عودت دادن نمونه های نیروی انتظامی در صورت غیر معمول بودن رنگ وظاهر ادارار

17- ثبت دقیق جواب آزمایش در دفتر ازدواجی ودفتر کروماتو گرافی

18- استفاده از روشTLC  برای افراد مشکوک ، افرادی که نمونه آنها در مرحله غربالگری مثبت شده و کلیه نمونه های ارسالی از نیروی انتظامی و مراجع قضایی

19- نوشتن شماره پذیرش و تاریخ درپشت لام کروماتوگرافی

●  وظایف بخش U/A  :

1- آماده نمودن وسایل بخش مربوطه ( نوارادرار، نوارقند ، لام ، لامل ، اسید سولفوسالیسیلیک ، لوگل و……. )

2- انجام دادن آزمایشU/A  دراسرع وقت

3-ثبت دقیق نام بیماران در دفتر

4- شماره گذاری لوله ها جهت جلوگیری ازخطای کاری

5-گزارش نمودن ظاهرو رنگ ادرار

6- رعایت زمان سانتریفوژکردن نمونه ها (5 دقیقه دردور 1500)

7- جدا کردن قسمت رویی ادرارجهت ریختن اسید سولفوسالیسیلیک وتشخیص پروتئین

8- مخلوط کردن قسمت رسوب ادرار به آرامی (جهت تشخیص میکروسکوپی )

9- ثبت دقیق نام مراجعین در دفتر

10- ثبت دقیق جواب آزمایشات در دفتر و برگه جواب

11- انتقال لوله ها و وسایل استفاده شده به اتاق شستشو

12- مرتب نمودن بخش مربوطه جهت شروع کار در روز بعد

13- تمیز نمودن میکروسکوپ واستفاده از کاور در پایان کار

14- تهیه آمار ماهیانه بطورمرتب در پایان هر ماه

●  وظایف بخش S/E :

1- انجام دادن آزمایش در اسرع وقت ( بعد از اتمام کار پذیرش )

2- آماده کردن وسایل کار ( لام ، لامل ، سرم فیزیولوژی ، اپلیکاتور ……. )

3- ثبت دقیق نام بیمار وجواب آزمایش در دفتر

4- ثبت دقیق جواب آزمایش در برگه جواب

5- در صورت مثبت شدن یک نمونه حتما بقیه نمونه ها نیز بدقت بررسی شود

6- ثبت نتایج آزمایش موارد مثبت با خودکار قرمز

7- نمودن نمونه ها بعد از انجام کار

8- مرتب نمودن بخش مربوطه جهت شروع کار در روز بعد

9- تهیه آمار ماهیانه بطورمرتب درپایان هرماه