۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد

مسئول واحد:

جناب آقای رجبی

کارکنان واحد:

خانمها: زین الدینی- حسن پور- نصرت آبادی-ضیاالدینی -نجفی

آقایان: پرموزه

1-طرح ریزی و انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه .

2-مطالعه به منظور انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یونساز.

3-دادن دستورات لازم به بیماران بمنظور انجام رادیولوژی.

4-انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی جهت رادیوگرافی بیماردر صورت نیاز.

5- بررسی و کنترل قسمتهای مختلف دستگاههای رادیوگرافی و اعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوط .

6-راهنمایی ، کنترل تکنسینهای رادیولوژی به هنگام انجام امورفوق الذکربراساس دستورات رادیولوژیست .

7-بررسی آمار و گزارش اقدامات بصورت ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه .

8-مطالعه در مورد تکنیکهای پیچیده و پیشرفته و ارائه نتایج مربوط به آن .

9-نظارت بر نحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها و همکاری با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوهای تحت نظارت رادیولوژیست .

10-نظارت بر نحوه کار افراد تحت نظر .

11-شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی .

12- اقدام در جهت تهیه لوازم،داروهای مورد نیاز ، فیلم در سایزهای مختلف جهت واحد رادیولوژی .

13- پیگیری، نصب و تعمیر دستگاههای رادیولوژی.

14- آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر .

15- نظارت و کنترل و ارائه نظر در زمینه انتخاب روشهای مناسب به منظور حفاظت افراد در برابر پرتوهاتحت نظارت رادیولوژیست واحد

 16-نظارت در رعایت نظم و انظباط اداری پرسنل حضور و غیاب و پاس ساعتی .

17- پیگیری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه.

18-انجام گرافیهای ساده ، اختصاصی و پرتابل در صورت نیاز .

19-تامین ملحفه و لباس جهت بیماران .

20- نظارت بر نظافت بخش، و چک ترالی احیاء .

21-کنترل و نظارت بر روند پذیرش و انتقال بین بخش بیماران .

22-آشنایی با مراحل اولیه احیاء

23-تهیه برنامه کشیک ماهانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحد ذیربط

24- ارزشیابی سالیانه کارکنان ، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان جایگزینی و تامین نیرودر واحد.

25- نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان .

26-کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه .

27- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن .

28-برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردها .

29- برنامه ریزی جهت آموزش و آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد .

30- هماهنگی تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه با نظارت مقام مافوق

31-برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحد ها .

32- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت .

33- ثبت گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها ، وقایع غیر مترقبه ، حوادث ، کمبودها ، نقایص و ...

34- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق مربوطه