۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد

مسئول بخش:

سرکار خانم هلیرودی

پرستاران:

خانمها :رضایی-شاهسون-علیزاده-ترکی-جمشیدی

آقایان: بختیاری-حمزه ای-مشتی-امیری

منشی: خانم نورالهی

نگهبانان: آقایان میرزاده-بیژنی- مقصودی

خدمات: خانمها جهانداری-دهقانی و آقای حاتمی

شرح وظایف سرپرستار :

سرپرستار مركز آموزشي بهداشتي ، درماني و توانبخشي پرستاري است كه اداره  كاركنان پرستاري ،تجهيزات و ارائه خدمات پرستاري يك واحد را بر عهده دارد

وظايف سرپرستار مركز (بهداشتي ، درماني و توانبخشي)براساس اصول مديريت و با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني در فرايند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتي به شرح زير است:

الف – جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي :

 1. برسي وضعيت موجود در واح تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت
 2. تعيين خط مسي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي سازمان
 3. برنامه ريزي در جهت اجراي استاداردهاي مراقبتي
 4. تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف
 5. تعيين وظايف كاركنان تحت نضارت (تقسيم كار)
 6. برنامه ريزي جهت ثبت و گزارش كامل از وضعيت هر بيمار /مددجو در هر شيفت بربالين بيمار
 7. برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جدالورود به مقررات اداري، استاندارد هاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي ،وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
 8. برنامه ريزي جهت ارتقاع كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي
 9. برنامه ريزي جهت آموزش به مدد جويان / بيماران ،خانواده و ...(مراقبت از خود و توانبخشي و ...)
 10. پيش بيني نياز هاي واحد مربوطه از نظر امكانات ،تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن
 11. بر نامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري
 12. برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

ب- سازماندهي:

 1. تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه (كاركنان ،مددجويان /بيماران و ...)
 2. با توجه به نياز كاكنان و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي
 3. برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها
 4. انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس
 5. ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها
 6. شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان ،مددجويان /بيماران جهت بهبود وضعيت
 7. همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم
 8. ثبت و گزارش كليه امور واحهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط(شامل :درخواست ها ،وقايع غير مترقبه حوادث،كمبودها و نقايص،نيازها و...)
 9. مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ،بازي آموزي و... كاركنان
 10. مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه
 11. مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري
 12. برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران

ج- هدايت و رهبري :كنترل هدايت و ارزشيابي

 1. كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي
 2. تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سر پرستي
 3. ارزشياب مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر سرپرستي از طريق :برسي رضايت مندي مددجويان ،بيماران ،همكاران با ابزارمناسب (مشاهده، چك ليست و...)
 4. نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امر پزشكي با موازين شرع مقدس
 5. ارزشيابي اثربخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان ، مددجويان ،خانواده و دانشجويان
 6. كنترل پيگيري پبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي ان
 7. مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستان بنا به صلاحديد سرپرست مربوطه
 8. نظارت برحسن اجراي تعرفه هاي پرستاري
 9. نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها
 10. همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي
 11. نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واح مربوطه

شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس:

علاوه بر وظایف عمومی ، وظایف تخصصی پرستار در بخش با تکیه بر رعایت منشور حقوق بیمار مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های خدمات پرستاری به شرخ زیر می باشد :

1-ارزيابي سريع اوليه از نظر شرايط تهديد كننده حيات در مددجويان با وضعيت بحراني  يا آ سيب ديده.

2- ارزيابي سيستماتيك و سريع (ثانويه) بيماران از سر تا پا براي شناسايي كليه آسيبهاي احتمالي .

3- ثبت موارد ارزيابي شده با توجه مشكل اساسي بيمار

4- برآوردن نياز هاي فوري مددجو.

5- قرار دادن بيمار در يكي از رده هاي طبقه بندي فوريتي و اعلام كد در صورت نياز

6-برسي مجدد و متناوب  بيماران

7- تكميل فرم برسي تريا‍ژ

8-برقراري ارتباط مناسب و موثر با خانواده مددجويان در اتاق انتظار و اطلاع وضعيت مددجويان به آنها.

9-اطلاع به پزشك جهت ويزيت مددجو

10- راهنمايي و انتقال بيماران به اورژانس در صورت نياز به بستري

 CPR:

 1. اطمينان از عملكرد صحيح وسايل و تجهيزات اتاق CPR
 2. اطمينان از كفايت داروها و سرمهاي اتاق  CPR
 3. تحويل سريع و بدون وقفه بيمار بحراني و بد حال
 4. برسي راههاي هوايي بيمار و اطمينان از برقراري راه هوايي مناسب
 5. بررسي نبض محيطي
 6. برسي سطح هوشياري بيمار
 7. انجام اقدامات احياء
 8. انجام اقدامات پيشرفته احياء شامل :  برقراري راه هوايي مناسب ،لوله گذاري در صورت عدم حضور پزشك- D.C .شوك و ...
 9. گرفتن نمونه خون شرياني
 10. مانيتورينگ قلبي و تشخيص ديس ريتمي خطرناك و انجام اقدامات لاز م جهت رفع آنها.
 11. مانيتورينگ تخصصي بيمار و انجام پالس اكسي متري و تشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
 12. اكسيژن تراپي به روشهاي غير تهاجمي (بكارگيري انواع ماسكو كانولاها)
 13. ساكشن كردن مددجو (دهاني،بيني حلقي،اندوتراكتال و تراكتوستومي)
 14. ست كردن و اتصال بيمار به دستگاه تهويه مكانيكي
 15. فلبوتومي درماني با تجويز پزشك
 16. گرفتن ECG 12،15 و 18 ليد
 17. اندازه گيري قند خون مددجو با استفاده از دستگاه گلوكومتر.
 18. برقراري راه وريددي از طريق وريد ژگولار خارجي ، داخلي و وريد ساب كلاوين.
 19. ثبت گزارش عملكرد تيم احيا

پرستار اورژانس عمومي

1-تحويل بيمار از پرستار ترياژ يا پرستار CPR

2- برقراري ارتباط مناسب و موثر با بيمار و همراهان وي

3-كنترل وضعيت تنفس، قلب و عروق و هوشياري و ... بيمار

4-ثبت موارد غير عادي نظير نابينايي يا كم بينايي از يك  چشم يا هر دو چشم – ناشنوايي –اختلال خلقي و .... در پرونده بيمار

5- كنتر ل موارد حساسيتهاي داروئي يا مصرف دارو هاي خاص و ثبت در پرونده

6- كنترل و ثبت بيماري گذ شته

7-كنترل وثبت مارد مربوط به آزار و اذيت كودكان – زنان- سالمندان و معلولين ذهني و گزارش به مقام مسئول در بيمارستان.

8- كنترل عملكرد و تعداد مناسب تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

9- هماهنگي با واحد هاي مختلف جهت انجام اقدامات كلينيكي و پاراكلينيكي

10- گرفتن نمونه خون شرياني

11- مانيتورينگ قلبي و تشخيص ديس ريتمي هاي خطرنا ك و انجام  اقدامات لازم جهت رفع آنها

12-مانيتورينگ تنفسي بيمار و انجام پالس اكسي متري و تشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها

13- اكسيژن تراپي به روشهاي غير تهاجمي (بكارگيري انواع ماسك و كانولاها)

14- بكارگيري دستگاه تهويه مكانيكي.

15- ساكشن كردن مددجو (دهاني،بيني حلقي اندوتراكئال و تراكئوستومي)

16- فلبو تومي درماني با تجويز پزشك.

17- گرفتن ECG 12،15و 18 ليد

18-اندازه گيري قند خون مددجو با استفاده از دستگاه گلوكومتر.

19- برقراري راه وريدي از طريق ژگولار خارجي.

20-اندازه گيري CVP

21-بكارگيري نبولايزر

22- CPR پيشرفته (بكارگيري دستگاه دفيبريلاتور – لوله گذاري و...)

23- گذاشتن پیس میکر موقت خارجی

24 اندازهگيري فشار خون شرياني به روش تهاجمي

25- كنترل و مراقبت از EVD (كاتتر داخلي بطن مغز)

26- اندازه گيري فشار داخل مغزي

27-گذاشتن NGT  و OGT

28- انجام گاواژ و لاواژ

29- بكارگيري دستگاه همودياليز و انجام همودياليز در موارد اورژانس

30- انجام دياليز صفاقي در صورت نياز

31- اجراي پرتكل  انفوزيون ترمبوليتك (استرپتوكيناز،TPA و ...) ، مخدر و سداتیو با تجویز پزشک

32-اجراي پرتكل بحران در بخش اورژانس .


 

شرح وظایف  پرسنل بهیار در بخش اورژانس :

بهیار با تیکه بر منشور حقوق مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی فعالیت های زیر را در امر مراقبت از مددجویان و بیماران تحت نظارت مسئول شیفن انجام می دهد.

1-کسب دستور و برنامه از مسئول شیفت

2-کمک در امر پذیرش ، ترخیص و انتقال مددجویان به /از مراکز بهداشتی درمانی و انتقال بیمتر از بخش به بخش

3-تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو : تامین بهداشت پوست و مو تامین بهداشت دهان و دندان

4- کمک در تامین نیازهای تغذیه ای مددجو شامل : کمک در دادن غذا به بیمارانی که نمی توانند به تنهایی غذا بخورند و تغذیه به وسیله لوله معده ( گاواژ )

5- تامین نیازهای دفعی مددجو : ( استفاده از لوله – لگن – انما – تعویض کیسه کلستومی و.... )

6-کمک در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن ( استفاده از کیف آب گرم ، یخ ، پاشویه و ... )

7-آماده نمودن تخت ها (با بیمار-بدون بیمار ) و برانکارد

8-کمک به خروج بیمار از تخت و راه رفتن وی

9- کنترل علایم حیاتی ، جذب و دفع مایعات و ثبت در پرونده

10- گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شامل مدفوع ، ادرار ، خلط

11- حضور در زمان تحویل شیفت با حضور پرسنل و گزارش اقدامات انجام شده

12-برقراری ارتباط موثر و مداوم با مددجویان و پاسخ به آنها و ملاحظه کلیه تغییرات حال مددجویان و گزارش به سرپرست مربوطه و ارائه آموزش های لازم به مددجو و همکاران زیر گروه

13-گزارش و ثبت مراقبت های انجام شده بطور کامل از بیماران در پرونده بالینی بیماران

14- انجام آمادگی های قبل و پس از عمل جراحی بر اساس استانداردهای موجود پرستاری

15- پذیرش و آماده سازی مددجو جهت ترخیص و انتقال

16-آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی با رعایت منشور حقوق بیمار شامل ( برقراری ارتباط / دادن وضعیت مناسب به بیمار / بر داشتن پوشش از محل معاینه و در معرض قرار دادن / حفظ محیط مناسب جهت معاینه / در دسترس قرار دادن وسایل معاینه )

17- آماده کردن وسایل جهت استریلیزاسیون

18- انجام پروسجر هایی مانند تعویض پانسمان ، انجام نوار قلب ، کشیدن بخیه ، تزریقات ( عضلانی ، زیر پوستی ، داخل پوستی ، تزریق واکسن ) کمپرس ها تحت نظارت مسئول شیفت

19-کمک در امر توانبخشی مددجو ( مانند کمک در بکاربردن چوب زیر بغل و پروتزها )

20- انجام و مشارکت در امور مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

21- حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث احتمالی

22- شرکت در کلاس های ضمن خدمت و با آموزی مصوب

23- انجام سایر امور حرفه ای طبق دستور مسئول شیفت