۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد

مسئول بخش:

سرکار خانم طغرلی

پرستاران: سرکار خانم محمدنژاد-بیژنی-سالارمحمدی-صفی نژاد

پور مهراب-طاهری- خادمی-نجم الدینی و آقای محمودی

منشی:سرکار خانم پور عبدالله

نگهبانان: آقایان خادمی- حمزه ای

خدمات :خانمها مهرابی-حسنی-ایرانپور

 

- جلب اعتماد و اطمينان مددجو ( فرد، خانواده و جامعه ) و برقراري ارتباط حرفه اي موثر (آشنا سازي با محيط، معرفي خود

و همكاران به مددجو، پاسخ صحيح به سوالات، درخواست‌ها و مشكلات با دادن اختيار به وي با بكارگيري مهارت هاي كلامي

و غير كلامي و در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي مددجويان )، تلاش در ايجاد محيطي امن و حفظ استقلال و كيفيت زندگي و سلامت مددجو

2- بررسي، شناخت و كسب اطلاعات از وضعيت سلامت مددجو و ثبت در پرونده

3- تعيين، ثبت مشكلات، نيازهاي بهداشتي مددجو و تشخيص پرستاري مبتني  بر دانش، مهارت و پژوهش

4- برنامه ريزي اقدامات مراقبتي براساس اهداف و اولويت ها و ثبت آن در پرونده

5- مشاركت و همكاري با پزشك در انجام معاينات و نظارت بر فعاليت هاي تيم پيراپزشكي

6- انجام اقدامات مراقبتي براساس استانداردهاي خدمات پرستاري و ثبت و پيگيري آن،‌ با توجه به:

الف: نيازهاي جسمي :

 تامين بهداشت فردي ( پوست، مو، دهان و …)

خواب، استراحت و آسايش

 تغذيه : تعيين نيازهاي تغذيه اي و رژيم غذايي بيمار،‌ سوندگذاري معده (NGT )، گاواژ و انجام مراقبت هاي لازم

 تامين نيارهاي دفعي بيمار، كنترل و ارزيابي عملكرد سيستم ادراري و گوارشي، سوند گذاري مثانه، شست و شوي مثانه، مراقبت از سوند و درن ها، لاواژ، مراقبت از كلستومي و انواع تنقيه

  تنفس (تمرينات تنفسي،‌ اكسيژن رساني، ساكشن، مراقبت از لوله تراشه و تراكتوستومي

  گردش خون (كنترل علايم حياتي )

نظارت بر ايجاد حداكثر تحرك در بيمار ( حركت در تخت، خروج از تخت، انتقال به صندلي، تغيير وضعيت، انجام حركات فعال و غير فعال، بكارگيري از وسايل كمك حركتي)

 تعادل آب الكتروليت ها ( كنترل جذب و دفع، بررسي و حفظ تعادل الكتروليتي، توزين روزانه )

مراقبت از سيستم پوستي ( مراقبت از پوست و مخاط، مراقبت از ‌انواع زخم‌ها، كشيدن بخيه ها )

مراقبت از سيستم عصبي ( كنترل سطح هوشياري بيمار و كنترل تحريكات محيطي مناسب )

-  حفظ و ارتقاء كيفيت زندگي و خودكفايي در فعاليت هاي روزمره زندگي با مشاركت تيم توانبخشي،‌ اعتلاي مفهموم خود در بيمار، تطابق رواني،

اجتماعي مددجو ( تشويق بيمار به شركت فعال تر در تصميم گيري هاي درماني خود و …) ايجاد محيط مناسب جهت تامين نيازهاي معنوي و مذهبي مددجو

– دفاع از حقوق مددجو براساس منشور حقوق بيمار

ب: انجام مراقبت هاي تشخيصي، درماني تجويز شده در موارد زير:

دادن داروهاي خوراكي ، واژينال،‌ ركتال، تزريقي ( جلدي،  زير جلدي، وريدي، عضلاني و واكسيناسيون )، مايعات وريدي، تزريق خون

و فرآورده هاي آن، كنترل اثر درمان و پيش‌گيري از عوارض جانبي آنها، تغذيه كامل وريدي– انجامECG– انجامEEG–  گذاشتن سوند‌فولي،

گذاشتن سوند معده (NGT ) ،گچ‌گيري، آتل گيري، كشش پوستي، بخيه لايه اول پوست، برقراري

خط وريدي (IV Line )

ج: انجام اقدامات اوليه احياء قلبي ريوي تا حضور تيم احياء

هـ- ارائه اقدامات پرستاري در انتقال بيمار از بخش به بخش ديگر و ارائه گزارشات مربوطه

7- ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو و در صورت لزوم بررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبت هاي لازم

8-  ارائه اقدامات پرستاري جهت كنترل درد

9- شركت در تيم بحران و اجراي وظايف محوله از پيش تعيين شده در موقعيت‌ها و حوادث غير مترقبه

10- اقدامات مناسب در جهت تامين ايمني بيمار يا مددجو و پيشگيري از حوادث احتمالي

11- سرپرستي و نظارت مستمر بر حسن اجراي اقدامات مراقبتي توسط ساير اعضاي گروه پرستاري

12- بررسي نيازهاي آموزشي، تعيين سطح انگيزش، توسعه برنامه هاي آموزشي، اجراي آموزش و ارزيابي يادگيري در مددجو، خانواده و جامعه

به منظور تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت

13- ارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل

14- راهنمايي و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي، حمايتي و اجتماعي

15- آماده سازي مددجو جهت ترخيص

16- پي گيري و ارائه خدمات پرستاري و اقدامات مراقبتي در منزل پس از ترخيص با هماهنگي مركز درماني

17- انجام اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها ( آموزش و پژوهش )

18- همكاري با گروه بهداشتي جهت رفع مشكلات محيطي، حفاظتي و خدماتي با استفاده از همفكري و همياري و مشاركت جامعه ( فرد، خانواده، گروه، مدرسه، كارخانه و …) و پيگيري آن

19- شركت در دوره هاي آموزشي و همكاري در برنامه ريزي آموزشي– پژوهشي ( آموزش ضمن خدمت،‌ باز آموزي ها، آموزش دانشجويان پرستاري و ساير اعضاي گروه بهداشتي درماني، همكاري در انجام پژوهش‌هاي مورد نياز در جهت اعتلاي كيفيت خدمات پرستاري …)

20- مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات

21- مراقبت از بيمار در حال احتضار و خانواده بيمار و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازين شرعي

22- تحويل بخش از پرسنل شيفت قبل و به پرسنل شيفت بعد بر بالين بيماران و گزارش اقدامات انجام شده

23- شركت و همراهي با پزشكان در ويزيت بيماران، گزارش و اقدامات انجام شده، مشاهدات و پاسخ هاي بيمار جهت تعيين خط مشي درماني مناسب از سوي تيم پزشكي