۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

 

شرح وظایف واحد امور مالی و حسابداری

- رئيس امور مالي:

فعاليت‌هاي اين واحد شامل موارد زير مي باشد:

·         بکارگيري نظام‌هاي پيشرفته مديريت مالي به منظور استفاده بهينه از منابع؛

·         همکاري با مديريت بودجه برنامه اي دانشگاه علوم پزشکي جهت اعتبارات دريافتي؛

·         همکاري با حسابداري معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي در رابطه با رديف‌هاي متمرکز؛

·         گرفتن تضمين از افراد حقيقي و حقوقي بابت انعقاد قراردادهاي في مابين؛

·         همکاري مستمر و پيگيري موضوعات مختلف مالي بين حسابداري و مديريت مرکز؛

·         نظارت و کنترل برامور مربوط به درآمدهاي نقدي و غيرنقدي و ارسال به حساب‌هاي مربوط به دانشگاه؛

·         تاييد و امضاي کليه اسناد رسيدگي شده و آماده پرداخت، گواهي ضمانت و وام پرسنل؛

·         نظارت بر مصرف اعتبارات دريافتي از طريق رسيدگي قبل و بعد از خرج؛

·         همکاري و نظارت بر تهيه ليست‌هاي پرداختي مربوط به پزشکان مشارکتي و دندانپزشکان، واحد طب کار، واحد مبارزه با بيماري‌ها؛

·         نظارت بر انجام کليه امور مالي مرکز و حسن اجراي امور محوله واحدهاي زيرمجموعه واحدحسابداري باتوجه به آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و اجرايي دانشگاه علوم پزشکي؛

·         نظارت مستمر بر امور مالي واحدهاي مختلف مراکز بهداشتي و درماني جهت افزايش درآمدها و کاهش کسورات.
·

2- اعتبارات و دفترداري:

کار اين قسمت به طور کلي تامين اعتبار برابر تخصيص هاي داده شده و سپس پرداخت آنان مي باشد.

·         تخصيص اعتبارات جاري (هر سه ماه يکبار)، بيمه روستايي و اعتبارات درآمدي دانشگاه بصورت ماهيانه؛

·         صدور چک جهت کسورات اسناد حقوقي، پرداخت‌ها، اسناد شرکت‌ها و ارگانهاي طبق قرارداد؛

·         پرداخت پرکيس دندانپزشکان و پزشکان متخصص؛

·         تفکيک و تکميل و بايگاني کليه اسناد ؛

·         نوشتن دفتر بانک، صورت مغايرت؛

·         ارسال تراز آزمايشي به دانشگاه و معرفي سرفصل هزينه ها با هماهنگي دانشگاه.
·

3- رسيدگي:

واحد رسيدگي يا حسابرسي سازمان‌هاي دولتي ناظر بر بودجه دستگاه که بصورت اعتباربه دستگاه اجرايي اعلام مي گردد تا در محل خود هزينه و در قبال اعتبار مصرف شده اسناد هزينه ارائه نمايد و بطور کلي بررسي کند که اعتبار مطلوب اعم از جاري و عمراني در چارچوب قانون محاسبات انجام شده است يا خير. اعمال کلي اين واحد به شرح زير است:

رسيدگي به اسناد حقوقي، اسناد تمامي پرداخت‌ها، اسناد مربوط به تعمير وسايل دندانپزشکي مراکز تحت پوشش، تسهيلات زايماني مراکز، اسناد دارويي، آزمايشگاهي و ...

4- دريافت و پرداخت:

در اين قسمت کليه پرداخت‌هاي پرسنلي از قبيل حقوق و مزايا، اضافه کاري، حق ماموريت، هزينه لباس، کنترل مواليد، پاداش پايان خدمت، بازخريد مرخصي و ... فعاليت‌هاي اين قسمت بطور کلي بشرح زير مي باشد:

·         اجراي احکام، ابلاغ‌ها، وام‌ها و ورود اطلاعات مربوط به کليه پرداخت‌هاي پرسنلي، حقوق،80% و 20% بيمه روستايي؛

·         تهيه اسناد حقوق، پرداخت‌ها و تهيه ليست‌هاي کسورات پرسنلي، اسناد حقوق بيمه روستايي؛

·         تهيه پرينت ليست‌هاي کسورات، پرداختها، ليست حقوق؛

·         محاسبه انواع پرداخت‌ها، پاداش ها، اضافه کار و ... و کنترل کليه اسناد و ليست‌هاي پرداختي؛

·         صدور تسويه حساب حقوقي، فرم افزايش يا کاهش بيمه، فرم افتتاح حساب؛

·         ارسال چک و ليست‌هاي کسورات ماهيانه به بانک‌ها و دانشگاه علوم پزشکي؛

·         تکميل و ارسال فايل اطلاعات بودجه اي؛

·         تهيه ليست و سي دي ماليات حقوق و پرداخت‌ها بصورت جداگانه.