۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

شرح وظایف واحد

 

*  جمع آوري، جمع بندي داده ها، تجزيه و تحليل اطلاعات، تهيه آمار واحد و گزارش به مراجع ذيربط.

* نيازسنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي مداخلات آموزشي در زمينه برنامه هاي بهداشت مدارس جهت گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت 

مدارس (دانش آموزان، والدين، پرسنل، كاركنان مدارس و معلمين).


*  آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس از طريق پيش بيني و تهيه برنامه اجرايي آموزشی.

  هماهنگي و همكاري با ادارات آموزش و پرورش.*

*  تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس در منطقه تحت پوشش.

*  انجام معاینات سالانه دانش آموزان بر اساس شناسنامه سلامت

* هماهنگی با واحد بیماریها جهت انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان اول دبیرستان

*تشکیل پرونده بهداشتی جهت کلیه مدارس شهرستان(شهری و روستایی)و بازدید منظم از وضعیت بهداشت مدارس

*برقراری پایگاه سنجش جهت دانش آموزان پایه اول ابتدایی و انجام معاینات غربالگری  پزشکی  دندانپزشکی و تکمیل واکسیناسیون آنها

* انجام معاینات غربالگری و پزشکی دانش آموزان پایه اول راهنمایی و اول دبیرستان

* پیگیری و ارجاع دانش آموزانی که پس از معاینه دچار اختلال بوده تا رفع نقص

* بررسی وضعیت بهداشتی کلیه مدارس با همکاری واحد بهداشت محیط

* تشکیل کمیته پدیکلوزیس  شیر مدرسه با حضور کارشناسان مرکز بهداشت و آموزش وپرورش

*برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بهداشت مدارس جهت بهورزان و کاردانان مدارس

* بررسی دانش آموزان از لحاظ پدیکلوزیس بصورت فصلی و توزیع شامپوی پرمترین در بین دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز

* ارسال پمفلت  پوستر و تراکت با عنوانهای مختلف بهداشتی به آموزش و پرورش جهت توزیع در بین مدارس تحت پوشش 

* برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بهداشت مدارس جهت بهورزان و کاردانان مدارس

* بررسی نیازهای تجهیزاتی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی درخصوص اجرای برنامه های مدارس

تشکیل کمیته و شورای بهداشت مدارس به صورت فصلی با توجه به ضرورت اجرای برنامه ها

* همکاری و مشارکت در برگزاری کلیه مناسبتها (هفته سلامت، هفته بهداشت و درمان)

* تجزیه و تحلیل داده های آماری و گزارشات دریافتی

ثبت الکترونیک غبالگری گروه سنی ۱۸-۶ سال بصورت جداگانه در سه مقطع تحصیلی

*تکمیل شناسنامه سلامت دانشجویان پزشکی پیراپزشکی و ثبت الکترونیک شناسنامه آنها

اجرای برنامه سلامت جوانان ۱۸-۲۹ سال

بررسی مدارس مروج سلامت براساس  چک لیست ممیزی و ثبت الکترونیک آنها

شرح وظايف واحد بهداشت دهان و دندان:

1-      تهيه و تنظيم برنامه عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان

2-      هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با ادارات مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها

3-      اجر ا ي  برنامه كشوري سلامت دهان و دندان  دانش آموزان مقطع ابتدايي  

4-       اجرا ي  طرح ادغام بهداشت  دهان و دندان

5-       اجرا ي طرح سلامت دهان و دندان كودكان مهد كودك

 اجرا ي طرح سنجش سلامت دانش آموزان پايه اول دبستان ( بخش معاينات دهان و دندان )

7-      تنظيم و اجراي كارگاهها و جلسات  آموزشي بهداشت دهان و دندان

8-      پايش و نظارت بر عملكرد واحد دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني

9-   تحليل و آناليز آمار فعاليتهاي واحد دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني

10   تهيه و تدوين و چاپ مطالب آموزشي ( پوستر ، پمفلت ، كتاب ، ..........)

11  برنامه ريزي در خصوص آموزش نيروهاي درگير در برنامه ها و طرحها ( دندانپزشك ، بهورز ، كارشناس و كاردان بهداشت خانواده ، رابط بهداشتي ، .........)

12   بررسي اپيدميولوژيك فلورايد آب مناطق تحت پوشش

 13  تعيين شاخصهاي بهداشت دهان و دندان در منطقه تحت پوشش