۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

شرح وظایف واحد ژنتیک:

آموزش علمی و عملی کارشناسان ستادی و پزشکان و کارشناسان مشاور ژنتیک و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب دستورالعمل های کشوری صادره از مرکز مدیریت بیماریها و ایجاد و تمهیدات لازم در جهت پیگیری و مراقبت بیماران تا مراحل انتهایی مانند سقط جنین فرزند مبتلا

o        هماهنگی های برون بخشی و درون بخشی در جهت فراهم آوردن بسته خدمتی بیماریهای ژنتیک

o        ارزشیابی سطوح محیطی از نظر شاخص ها و ارائه راهکار به کارشناسان ژنتیک در جهت برون رفت از چالش های پیش رو در برنامه های در حال اجرا

o        آنالیز اطلاعات ارسالی از سطوح محیطی جهت سیاستگزاری بهتر و اولویت بندی بهینه در زمینه ارتقاء برنامه های قبلی و در صورت نیاز بیماری های جدید

o        جمع آوری اطلاعات ارسالی از سطوح محیطی و آنالیز آن و مشورت با کارشناس مسئول در جهت ارتقاء مراقبت و ارسال آمار به مرکز مدیریت بیماریها

o        آموزش و ساماندهی برنامه مراقبت از بیماری ها مختلف ژنتیک با هماهنگی با کارشناس مسئول ژنتیک .

o        تسهیل در هماهنگی های درون بخشی و تعاملات کارشناسان ستادی و محیطی زیر نظر کارشناس مسئول ژنتیک .

o        اظهار نظر مشاوره ای به کارشناس مسئول ژنتیک در خصوص ارزشیابی و نظارت سطوح محیطی