۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

 

بخش مرکزی

پایگاه  خدمات جامع سلامت:  پزشکان این مرکز سرکار خانم دکتر بازدار ،سرکار خانم دکتر صالحی و سرکار خانم دکتر خوارزمی  می باشند

خانه های بهداشت تحت پوشش این مرکز عبارتند از:

1-خانه بهداشت علی آبادشمشیر بر                2-خانه بهداشت حسین آباد                      3-خانه بهداشت چیل آباد                  4-خانه بهداشت زرگرها

5-خانه بهداشت تخت خواجه                        

 

بخش صوغان

این بخش در فاصله 60 کیلومتری از مرکز شهرستان قرار دارد.

مرکز خدمات جامع سلامت: این مرکز در مرداد ماه امسال ساخته شده است و پزشکان این مرکز سرکار خانم دکتر کریمی و سرکار خانم صادقی می باشند

خانه های بهداشت تحت پوشش این مرکز عبارتند از:

1-خانه بهداشت علی آباد                2-خانه بهداشت سرخان                      3-خانه بهداشت امیر آباد                    4-خانه بهداشت محمد شفیع

5-خانه بهداشت آشین                   6-خانه بهداشت معدن صوغان               7-خانه بهداشت دشت ده                   8-خانه بهداشت سرنی

9- خانه بهداشت گچین

 

بخش دولت آباد:

این بخش در فاصله 30 کیلومتری از مرکز شهرستان  قرار دارد.

مرکز خدمات جامع سلامت: پزشک خانواده این مرکز سرکار خانم دکتر رضازاده می باشد.

خانه های بهداشت تحت پوشش این مرکز عبارتند از:

1-خانه بهداشت  ضمیمه               2-خانه بهداشت قادرآباد                  3-خانه بهداشت موتور بلوچها                   4-خانه بهداشت سرگز

5-خانه بهداشت معدن آبدشت               

 

بخش دهسرد

این بخش در فاصله 40کیلومتری از مرکز شهرستان قرار دارد.

مرکز خدمات جامع سلامت: پزشک خانواده این مرکز جناب آقای دکتر  یوسف زاده می باشد.

خانه های بهداشت تحت پوشش این مرکز عبارتند از:

1-خانه بهداشت پتکان               2-خانه بهداشت خسروآباد                     3-خانه بهداشت شهید امیر طاهری                    4-خانه بهداشت سیاهکوه

5-خانه بهداشت گیجوئیه                  

 

بخش سلطان آباد

این بخش در فاصله 12کیلومتری از مرکز شهرستان قرار دارد.

مرکز خدمات جامع سلامت: پزشک خانواده این مرکز جناب آقای دکتر  سلطانی نژاد می باشد.

خانه های بهداشت تحت پوشش این مرکز عبارتند از:

1-خانه بهداشت شماره یک               2-خانه بهداشت شماره دو                     3-خانه بهداشت معدن ده شیخ                   4-خانه بهداشت حسین آباد ناصری

 

بخش وکیل آباد

این بخش در فاصله 25کیلومتری از مرکز شهرستان قرار دارد.

مرکز خدمات جامع سلامت: پزشک خانواده این مرکز سرکار خانم دکتر بهاری  می باشد.

خانه های بهداشت تحت پوشش این مرکز عبارتند از:

1-خانه بهداشت شماره یک               2-خانه بهداشت شماره دو                   3-خانه بهداشت قلعه نو