۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

 


اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت - گروه مهندسی بهداشت محیط و حشره شناسی 
 

 وب سایت
 
 پست الکترونیک  نام و نام خانوادگی

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmalakotian

 

  دکتر محمد ملکوتیان  

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/sdolatshahi

 

  Dolatshahi@kmu.ac.ir مهندس شیدوش دولتشاهی 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/arajabizadeh

 

a_ Rajabizadeh@kmu.ac.ir مهندس احمد رجبی زاده 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mloloei

 

 m_ loloei@kmu.ac.ir مهندس مهشید لولویی 

 

   مهندس غلامعباس نعمتی پور

http://academicstaff.kmu.ac.ir/maghasi

 mdaghasi@kmu.ac.ir دکتر مجید آقاسی 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/fkamyabi

 

  دکتر فاطمه کامیابی 
     
 
 

 


اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت - گروه بهداشت حرفه ایی 
 
 وب سایت  
پست الکترونیک

 
 نام و نام خانوادگی

http://academicstaff.kmu.ac.ir/afghihi

Alifaghihi٦٠@yahoo.com  دکتر علی فقیهی 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/nhashemi

 n_hasheminejad@kmu.ac.ir دکتر ناصر هاشمی نژاد 
 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mghotbi

 ghotbi@kmu.ac.ir دکتر محمدرضا قطبی 
     
 
 

 اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت - گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت 
 
 وب سایت  پست الکترونیک
 نام و نام خانوادگی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmohseni

 

 mohabbat.mohseni@gmail.com دکتر محبت محسنی 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/msaber

 Maryam3s_saber@yahoo.com خانم مریم صابر 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mfadakar

 

 mmfadakar@yahoo.Com  دکتر محمدمهدی فداکار

 

 

 


 اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت - گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی 
 

 وب سایت
 
 پست الکترونیک  نام و نام خانوادگی

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mbaneshi

 

 m_baneshi@kmu.ac.ir دکتر محمدرضا بانشی

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/haghdoost

 

haghdoost@kmu.ac.ir  دکتر علی اکبر حقدوست
 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/abahrampor

   دکتر عباس بهرام پور

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/nkhanjani

 

 n_khanjani@kmu.ac.ir  دکتر نرگس خانجانی

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/fzolali

 

   دکتر فرزانه ذوالعلی
http://academicstaff.kmu.ac.ir/farvahari   سیروس فروهری 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/yjahani

 u.jahani@kmu.ac.ir  دکتر یونس جهانی

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmirzaei

 

 M_mirzaee@kmu.ac.ir دکتر مقدمه میرزایی 
http://academicstaff.kmu.ac.ir/hsharifi     

دکتر حمید شریفی


 
http://academicstaff.kmu.ac.ir/ashahesmaili   

دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

 

 

 


  اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت - گروه تغذیه 
 

 وب سایت
 
 پست الکترونیک  نام و نام خانوادگی

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/fdostan

 

   دکتر فریده دوستان

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmahmoudi1

mr_mahmoodi@kmu.ac.ir  دکتر محمدرضا محمودی   

 

 

 


MPH اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت - گروه 
 
 وب سایت
 پست الکترونیک
 
نام و نام خانوادگی

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/nkhanjani

 

  n_khanjani@kmu.ac.ir  دکتر نرگس خانجانی

 
   دکتر حبیبه احمدی پور

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/fdostan

 

  دکتر فریده دوستان 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/yjahani

 

 u.jahani@kmu.ac.ir دکتر یونس جهانی 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mfadakar

 

 mmfadakar@yahoo.Com دکتر محمدمهدی فداکار 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/afghihi

 

Alifaghihi٦٠@yahoo.com  دکتر علی فقیهی 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmohseni

 

  mohabbat.mohseni@gmail.com دکتر محبت محسنی 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmalakotian

 

  دکتر محمد ملکوتیان 

 
  دکتر محمود نکوئی مقدم 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/lvali

l_vali@kmu.ac.ir دکتر لیلا والی