۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

 


اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی
 
 وب سایت  پست الکترونیک
 نام و نام خانوادگی
 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/aliasadipour

aliasadipour@kmu.ac.ir علی اسدی پور

http://academicstaff.kmu.ac.ir/bamirheydari

b_amirheidari@kmu.ac.ir  باقر امیر حیدری

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mansari

mansari@kmu.ac.ir مهدی انصاری

http://academicstaff.kmu.ac.ir/apardakhti


abpardakhty@kmu.ac.ir 
 
عباس پرداختی دوخانی

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mpornamdari


m_pournamdari@kmu.ac.ir 
 
مصطفی پورنامداری 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/ahasanzadeh


 a_hassanzadeh@kmu.ac.ir
 
عبدالرضا حسن زاده 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mheydari


heidarimr@kmu.ac.ir 
 
 محمودرضا حیدری

http://academicstaff.kmu.ac.ir/pkhazaeli


pkhazaeli@kmu.ac.ir 
 
پیام خزائلی 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/gdehghani


ghr_dehghan@kmu.ac.ir 
 
غلام رضا دهقان نوده 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mrezaei1


m_rezaeifar@kmu.ac.ir 
 
 مهدی رضایی فر

http://academicstaff.kmu.ac.ir/fsharifi


 fsharififar@kmu.ac.ir
 
فریبا شریفی فر 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mshakibaei1


 shakiba@kmu.ac.ir
 
مجتبی شکیبایی 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/hforoutan


forootanfar@yahoo.com 
 
حمید فروتن 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/amandegari


 alimandegary@yahoo.com
 
علی ماندگاری  

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmoshefi


moshafi14@kmu.ac.ir 
 
محمد حسن مصحفی  

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmehrabani


mmehrabani@kmu.ac.ir 
 
 میترا مهربانی
 
rezaeem@kmu.ac.ir 
 
 میترا اصغریان رضایی
 
dabaghzadeh@kmu.ac.ir 
 
فاطمه دباغ زاده 
 
nnikvarz@kmu.ac.ir 
 
ناعمه نیک ورز 
 
somayyehkarami@gmail.com 
 
سمیه کرمی مهاجری 
 
 Ssabouri62@gmail.com
 
 صالحه صبوری
 
 behnamb@kmu.ac.ir
 
بهزاد بهنام 
 
ehsancontact@kmu.ac.ir 
 
احسان فقیه میرزایی 
   
 
 زهره عقابیان
   
 
 آزاده امین زاده