۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

 


 وب سایت
 
 پست الکترونیک  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی


http://academicstaff.kmu.ac.ir/mariyaei

m_ariaei@kmu.ac.ir   آمار و مدارک پزشکی  منیژه آریایی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/lahmadian

 

 l.ahmadian@kmu.ac.ir  انفورماتیک پزشکی لیلا احمدیان
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mekhvati

 

 mokhovati@kmu.ac.ir  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مریم اخوتی 
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mazami

 

 m_azami@kmu.ac.ir  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی محمد اعظمی ساردویی 
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mamiresmaili

 

 mohammadreza.amiresmaili@gmail.com  مدیریت بهداشت و درمان  محمدرضا امیر اسماعیلی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mbaroni

 

 mohsenbarooni@gmail.com  اقتصاد سلامت  محسن بارونی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/kbehaaldini

 

k_bahaadini@kmu.ac.ir   انفورماتیک پزشکی کامبیز بهاالدینی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/rkhajoei

 

 r.khajouei@kmu.ac.ir  انفورماتیک پزشکی رضا خواجویی 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/akhayatzadeh

 

 khayatzadeh.mahani@hotmail.com سیاست گذاری و مدیریت سلامت  اکرم خیاط زاده
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/asaber

 

 sabermahany@gmail.com اقتصاد سلامت اسما صابرماهانی

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/rdehnavieh

 dehnavy@yahoo.com مدیریت خدمات بهداشتی رضا دهنویه  
http://academicstaff.kmu.ac.ir/hsaamzadeh h_samzadeh@kmu.ac.ir علوم اطلاعات سلامت حمیدرضا سام زاده کرمانی

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/ssaberi

 

 h_saberi@kmu.ac.ir مدیریت خدمات بهداشت سید حسین صابری اناری  
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/atalebian

 

 atalebian@kmu.ac.ir کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی علی طالبیان
http://academicstaff.kmu.ac.ir/rgoudarzi   rgoudarzi@kmu.ac.ir اقتصاد سلامت رضا گودرزی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/fmotamedi

 

  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی فاطمه معتمدی  

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmehrolhasani

 

  مدیریت خدمات بهداشتی محمدحسین مهرالحسنی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mnekoei

 

m_nekooei@kmu.ac.ir   مدیریت خدمات بهداشتی محمود نکویی مقدم
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/snori

 

   مدیریت خدمات بهداشتی سمیه نوری حکمت
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/lvali

 

 l_vali@kmu.ac.ir مدیریت خدمات بهداشت لیلا  والی