۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

 


وب سایت 
 

 پست الکترونیک
 
 
رشته تحصیلی
 

نام و نام خانوادگی
 
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/matghaei

 

 m_atghaei@kmu.ac.ir  مامایی  منوره اتقایی  
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/fabazari

 f_abazari@kmu.ac.ir  پرستاری بهداشت جامعه  فرخ اباذری  
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/siranmanesh

 s_iranmanesh@kmu.ac.ir  پرستاری داخلی و جراحی  صدیقه ایرانمنش
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/hhosseinrezaei

 hrezaee@kmu.ac.ir  پرستاری داخلی و جراحی  حکیمه حسین رضایی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/tramezani

 t_ramezani@kmu.ac.ir  روان پرستاری  طاهره رمضانی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mrabani

 m_rayani@kmu.ac.ir  پرستاری بهداشت جامعه  مسعود ریانی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mrashidi

 nejadrashidi@kmu.ac.ir  پرستاری داخلی و جراحی  معصومه رشیدی نژاد
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/ssabzevari

 s_sabzevari@kmu.ac.ir  پرستاری داخلی و جراحی  سیده سکینه سبزواری
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/zsoltanahmadi

 jsoltanahmadi@kmu.ac.ir  مامایی  ژیلا سلطان احمدی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/psalehinejad

 ps5196@kmu.ac.ir  بیوتکنولوژی  پروین صالحی نژاد  
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/marab1

marab@kmu.ac.ir   پرستاری داخلی و جراحی  منصور عرب
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/kalidosti

 koboo92yahoo.com  مامایی  کبری علی دوستی
 

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/maziz zadeh

 m_azizzadeh@kmu.ac.ir  پرستاری داخلی و جراحی  منصوره عزیززاده فروزی  

http://academicstaff.kmu.ac.ir/zghazanfari

 zghazanfari@kmu.ac.ir  پرستاری داخلی و جراحی  زهرا غضنفری

http://academicstaff.kmu.ac.ir/gforoghameri

 g_foooghameri@kmu.ac.ir  مدیریت پرستاری  گلناز فروغ عامری
 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/mkohan

 mkohan@kmu.ac.ir  مامایی  مهری کهن  
 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/smehrabian

 s_mehrabian@kmu.ac.ir  پرستاری روانی  صدیقه مهرابیان
 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/enohi

 e_noohi@kmu.ac.ir  پرستاری داخلی و جراحی  عصمت نوحی

http://academicstaff.kmu.ac.ir/smiri

 s_miri2kmu.ac.ir  روان پرستاری سکینه میری