۱۴۰۰ جمعه ۲۴ ارديبهشت
  • رئیس دانشگاه (رئیس ستاد)
  • معاون توسعه مدیریت و منابع (قائم مقام رئیس ستاد)
  • مدیر بودجه،برنامه ریزی و پایش عملکرد (دبیر ستاد)
  • معاون درمان
  • معاون بهداشتی
  • معاون غذا و دارو
  • معاون امور بین الملل
  • مدیر امور مالی دانشگاه