۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

 

برای اولین بار کمیته دانشجویی و انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی برگزار می کند:

اولین جشنواره دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی